MODEL 720 à DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

Termini màxim per a realitzar la presentació à 31 de març

Aquest model té com a objectius i s’ha de declarar:

  • Informar sobre els comptes en entitats financeres a l’estranger.
  • Informar sobre valors, drets, assegurances i rentes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
  • Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

Estan obligats a presentar:

  • Persones físiques o jurídiques residents a territori espanyol.
  • Establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents.
  • Herències jacents, comunitat de béns, etc.

 

  • Una vegada presentada la primera declaració, els anys següents només s’informarà sobre els grups en el que hagi existit un increment superior a 20.000€.

Sancions per la no presentació en tel termini del model 720:

  • Multa de 5.000€ per cada dada que hagués hagut d’incloure’s a la declaració o dades incompletes o falses. (Amb un mínim de 10.000€).
  • Multa de 100€ per cada dada (amb un mínim de 1.500€), quan la declaració hagi estat presentada fora de termini.
  • S’estableix també una sanció específica del 150% de la quota resultant de regularitzar guanys patrimonials no justificats.