PROGRAMA D’INCENTIUS AL MANTENIMENT DE LA CONTRACTACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

Són ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que tinguin contractades fins a deu persones treballadores que hagin mantingut la seva plantilla de treballadors. La mesura consisteix en un ajut del 50% del Salari Mínim Interprofessional vigent, més un percentatge per a despeses de cotització a Seguretat Social, per a un màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos. Tenint en compte que com a màxim es concediran 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla.

El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia. El 10% restant es tramitarà una vegada s’hagi justificat la subvenció.

Requisits

 • Persona treballadora autònoma o microempresa que ocupin fins a 10 treballadors i tinguin un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros.
 • Estar en situació d’alta al RETA en el cas de les persones autònomes i estar legalment constituïda en el cas de les microempreses, abans del 14 de març de 2020.
 • Activitat econòmica suspesa com a mesura derivada del 14 de març, o reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, conseqüència de la COVID-19.
 • Sempre i quan aquestes microempreses i persones treballadores autònomes mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.
 • Estar corrent del pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • Desenvolupar l’activitat o projecte a Catalunya.

Documentació necessària

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • En el cas d’haver rebut de les administracions públiques catalanes, espanyoles i/o comunitàries en els darrers 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors) ajuts de qualsevol naturalesa sotmesos a mínims, s’haurà d’indicar:
  • Data, import, entitat atorgant
 • Mail i telèfon de contacte
 • IBAN (número de compte bancari)

Sol·licitud

 • A partir del 31/08/2020 fins al 30/09/2020.
 • Per via telemàtica, es resoldrà per ordre de tramesa

 

Si desitgeu que ho tramitem des de Tràmit el cost es de 100 euros + IVA

Mail de contacte: administracio@tramitserveis.cat

Sant Cugat a 31 d’agost 2020