AVIS LEGAL

En Catalá:


  1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, TRAMIT SANT CUGAT, S.L., l’informa que és titular dels llocs web: www.tramitserveis.cat, d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, TRAMIT SANT CUGAT, S.L.,, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és TRAMIT SANT CUGAT, S.L., amb CIF/NIF: B67138685 i Registre Mercantil de BARCELONA, Tom: 46259. Full: 101, S 8, Full: B 514555 i Domicili Social: MARTORELL, 8, Codi Postal: 08172. Localitat: SANT CUGAT DEL VALLES., Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: jin@tramitserveis.cat

 

  1. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació per accés i ús de la pàgina web www.tramitserveis.cat i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de TRAMIT SANT CUGAT, S.L.,, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar per la pàgina de TRAMIT SANT CUGAT, S.L.,, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de TRAMIT SANT CUGAT, S.L., proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis emesos per TRAMIT SANT CUGAT, S.L., per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per TRAMIT SANT CUGAT, S.L., contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

 

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

 

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

 

En Castellano:


  1. INFORMACIÓN CORPORATIVA

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, TRAMIT SANT CUGAT, S.L. le informa que es titular de los sitios web: www.tramitserveis.cat, de acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la mencionada Ley, TRAMIT SANT CUGAT, S.L., notifica los siguientes datos: el titular de esta página web es TRAMIT SANT CUGAT, S.L. con NIF/CIF: B67138685. Registro Mercantil de BARCELONA.Tomo: 46259. Folio: 101, S 8. Hoja: B 514555, y domicilio social: MARTORELL, 8, Código Postal: 08172. Localidad: SANT CUGAT DEL VALLES. Provincia: BARCELONA. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: jin@tramitserveis.cat

 

  1. USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

 

La navegación por acceso o uso de la página web www.tramitserveis.cat y todos los subdominios y directorios incluidos bajo la misma, así como los servicios o contenidos que a través de él se puedan obtener y todos los portales de dominio propio bajo titularidad de TRAMIT SANT CUGAT, S.L., otorga la Condición de Usuario, por la que se aceptan, al navegar por la página TRAMIT SANT CUGAT, S.L., todas las condiciones de uso que se establecen aquí sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

 

Por eso, si las consideraciones detalladas en este aviso legal no son de su conformidad, rogamos no haga uso del portal, ya que cualquier uso que haga del mismo o los servicios y contenidos en él incluidos implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este texto.

La página web de TRAMIT SANT CUGAT, S.L. proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a: La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios emitidos por TRAMIT SANT CUGAT, S.L. para acceder a determinados contenidos o servicios ofrecidos por la web.

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por TRAMIT SANT CUGAT, S.L. contra las disposiciones de estas condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público o que, en otro caso, puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la web pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del uso de la Web y de esta política de privacidad.

En particular, ya título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías de la web.