CAMPANYA RENDA 2017

CAMPANYA RENDA 2017

 

DEL 5 D´ABRIL DE 2018 A 2 DE JULIOL DE 2018: Període per confeccionar i presentar la declaració de IRPF i Patrimoni 2017

 

DEMANEU HORA AL 93.675.33.07 :  T’ASSESSOREM I T’AJUDEM A ESTALVIAR

 

NORMATIVA BÀSICA DE IRPF

 

  • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de la modificació parcial de les lleis dels Impostos de Societats, sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni. (BOE, 29 novembre 2006).

 

  • RD 439/2007, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel RD 304/2004, de 20 de febrer. (BOE, 31 març 2007).

 

  • Ordre HFP/255/2017, de 21 de març, pel que s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2016, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s’estableixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de declaració de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d’ambdós per mitjans telemàtics o telefònics i pel que es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, pel que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària. (BOE, 23 març 2017).

 

  • Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre, pel que es desenvolupen per l’any 2017 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit (BOE, 29 novembre 2016).

 

DOCUMENTS A APORTAR