AJUT ECONÒMIC D’AUTÒNOMS I MICROEMPRESES ENFRONT LA COVID-19

Segons el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, s’estableix un ajut extraordinari i puntual de prestació econòmica de pagament únic de 2.000 euros amb la finalitat d’afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o be mitjançant empreses de petita dimensió.

1. Requisits específics:

 • Estar donat alta al RETA, abans de l’1 de juny 2020 i com a mínim fins al 31 de desembre 2020.
 • Base imposable de l’última declaració de renda disponible sigui igual o inferior a 35.000 euros.
 • Rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat els 13.125 euros, d’acord amb el declarat al model 130 o 131 de l’IRPF, o document probatori equivalent.
 • No haver-se beneficiat de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Les persones físiques empresàries han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 • Estar al corrent amb les obligacions tributaries Hisenda i Seguretat Social.
 • Ser titular del compte bancari

 

Aquest ajut és compatible amb altres ajudes, prestacions, subsidis o subvencions, destinades a la mateixa finalitat.

2. Documentació necessària

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Mail i telèfon de contacte
 • IBAN (número de compte bancari)

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 5 de novembre de 2020