contable_y_fiscal

Àrea Comptable i Fiscal

area_laboral

Àrea Laboral

Àrea Jurídica

Àrea Gestions Administratives

Àrea Trànsit

Consultoria Estratègica

seguros

Àrea Assegurances

lopd

Àrea LOPD

Àrea Web (TIC)

Àrea Comptable i Fiscal

hr

EL’àrea comptable i fiscal s’encarrega de facilitar les pautes pel correcte desenvolupament legal de totes les activitats empresarials, oferint el seu assessorament i gestió en tots els àmbits en què sigui necessari.

Els principals camps de treballs es detallen a continuació:

 • Comptabilitat financera de societats mercantils i civils
 • Comptabilitat en règim d’EDS (Estimació Directa Simplificada)
 • Comptabilitat de costos
 • Controls pressupostos
 • Anàlisis econòmiques i financeres
 • Anàlisi de balanços
 • Conciliacions bancàries
 • Tràmits censals d’Hisenda
 • Impost d’Activitats Econòmiques
 • IRPF anual (Model 100/ Model 102)
 • Retencions de lloguers (Model 115/ Model 180)
 • Retencions y pagaments a sobre rendimients capital mobiliari (Model 123/ Model 193)
 • Pagament a Compte activitats empresarials (Model 130)
 • Declaració informativa donacions (Model 182)
 • Declaració informativa sobre entitats en règim atribució de rendes (Model 184)
 • Impost Societats (Model 200)
 • Comptes anuals. Memòries i informes
 • Pagament Compte Societats (Model 202)
 • IRPF anual no resident (Model 214 / Model 150)
 • Declaració operacions vinculades (Model 232)
 • Declaració informativa de despeses de guarderia (Model 233)
 • Impost Sobre Valor Afegit (Model 303/ Model 309/ Model 390)
 • Declaració informativa operacions amb tercers (Model 347)
 • Declaració informativa operacions intracomunitàries (Model 349)
 • Patrimoni (Model 714)
 • Declaració informativa relació de béns a l’extranger (Model 720)
 • Taxes establiment turístic (Model 950)
 • Models específics

Àrea Laboral

hr

L’àrea de gestió laboral ofereix un assessorament íntegre i una gestió professional en totes les qüestions relacionades amb l’àmbit laboral.

 • Alta d’empreses i treballadors a la Seguretat Social
 • Contractació laboral i assessorament
 • Comunicació d’obertura centre de treball en la Generalitat
 • Legalització llibre visites
 • Alta d’autònoms
 • Confecció nòmines i Assegurances Socials
 • Actualitzacions salarials en funció del conveni pertinent
 • Assistència a conciliacions i judicis de l’àmbit social
 • Expedients d’estrangeria
 • Acomiadaments
 • Assessorament sobre la llei de prevenció de riscos laborals
 • Sol·licitud de prestacions del règim general i autònom de la Seguretat Social
 • Incapacitat temporal
 • Maternitat
 • Incapacitat permanent
 • Gran invalidesa
 • Càlcul de jubilacions i incapacitats permanents
 • Protecció per mort i supervivència
 • Pensió de viduïtat
 • Pensió d’orfandat
 • Jubilació
 • Atur
 • Negociacions i fraccionaments de deutes amb Tresoreria
 • Amonestacions
 • Informes i gestions de vida laboral
 • Sol·licitud de permisos inicials d’estrangeria
 • Assessorament general
 • Empleades de la llar

Àrea Jurídica

hr

L’àrea jurídica ofereix un ventall interminable de serveis, tan diversos i complexos com hom vulgui imaginar, que engloben tots els àmbits jurídics.
Així tenim:

Civil:

 • Confecció de tot tipus de contractes
 • Intervenció en assumptes referits a Arrendaments Urbans
 • Dret matrimonial
 • Separacions, divorcis,…
 • Successions
 • Declaració d’hereus
 • Acceptació d’herències
 • Planificació d’herències
 • Dret immobiliari
 • Responsabilitat civil
 • Reclamacions de quantitat i gestió d’impagats
 • Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils fins a la seva resolució final

Mercantil:

 • Operacions societàries
 • Constitució, liquidació i gestió de societats
 • Suspensió de pagaments i fallides
 • Drets de Propietat industrial (marques, patents,…)
 • Drets de Propietat intel·lectual
 • Competència deslleial
 • Confecció de tot tipus de contractació mercantil

Laboral:

 • Assessorem en tot tipus de relacions laborals
 • Intervenint en matèria de contractació
 • Modificació de condicions de treball
 • Extincions contractuals de caràcter individual i col·lectiu
 • Procediments sancionadors

Penal:

 • Assistència lletrada en diligències penals

Fiscal:

 • Assessorament i planificació

Administratiu:

 • Assessorament en Dret Urbanístic
 • Impugnació de sancions administratives
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració

Àrea Gestions Administratives

hr

L’àrea de gestions administratives ofereix un ampli ventall de serveis, relacionats amb molts àmbits de gestió, davant de les diferents administracions, tant locals, autonòmiques com estatals.
Així tenim:

Generalitat de Catalunya

 • Prestacions econòmiques per les famílies amb fills al seu càrrec
 • Confirmació de la pre-sol·licitud de prestació econòmica
 • Sol·licitud o renovació del títol de família nombrosa / monoparental
 • Liquidacions ITP, AJD, OS (Model 600)
 • Inscripcions i tramits Registre Propietat

Tràmits Ajuntament / Diputació

 • Certificats amb empadronament
 • Certificats de convivencia
 • Aplaçaments de impostos municipals
 • Calcul i liquidació plusvalua
 • Sol·licitud de ajuts

Hisenda

 • Sol·licitud de certificacions contractistes, transports, contractes,…
 • Duplicats d’impostos presentats
 • Negociació d’aplaçaments

Oficina de Verificació Presencial ( OVP ) – Certificats Digitals

TRAMIT SANT CUGAT S.L. és una empresa acreditada per actuar com OFICINA DE VERIFICACIÓ PRESENCIAL (OVP), (acreditada per la ANF Autoridad de Certificación).

Per tant podem oferir els serveis D´OBTENCIÓ , REVOCACIÓ I RENOVACIÓ (sense desplaçaments):

 • CERTIFICAT DIGITAL DE PERSONES FISIQUES (PARTICULARS I AUTONOMS)
 • CERTIFICAT DIGITAL DE PERSONES JURIDIQUES
 • CERTIFICAT DIGITAL D´ENTITATS SEMSE PERSONALITAT JURIDICA (COMUNITATS DE BENS I DE PROPIETARIS, CLUBS ESPORTIUS I ASSOCIACIONS)

Què és un certificat digital?

És un document digital que conté les nostres dades identificatives que estan autentificats per un organisme oficial. El certificat digital és un document que confirma  la nostre identitat a internet i és obligatori per poder consultar i realitzar tràmits amb l’administració pública.

Qui està obligat a tenir-lo ?

 • Les persones jurídiques.
 • Els qui desenvolupin una activitat professional o amb col.legiació obligatòria…
 • Els qui representin a alguna persona obligada a relacionar-se electrònicament amb la administració.
 • Els treballadors de les Administracions Públiques.

Voluntariament, és pràctic i útil de disposar del mateix  per tots ciutadans espanyols.

Per què serveix ?

 • Presentar i liquidar impostos.
 • Presentar recursos i reclamacions davant  autoritats estatals.
 • Omplir dades de cens.
 • Consultar i inscriure en el padró municipal.
 • Consultar multes i sancions  de transport.
 • Consultar i sol·licitar subvencions.
 • Consultar por assignacions de col·legis electorals.
 • Sol·licitar informes laborals.
 • Firmar electrònicament documents i models oficials.

 

UNA NOVA MANERA RÀPIDA I MOLT EFICAÇ PER PODER OBTENIR EL TEU CERTIFICAT DIGITAL

Àrea Tràfic

hr

 • Vehicles (cotxe, moto, etc):
  • Compra/Venda
  • Modificacions per canvi de domicili
  • Transferències
  • Baixes definitives i temporals
  • Duplicats i renovacions
  • Matriculacions
  • Informes

Consultoría Estratégica

hr

El nostre servei més PREMIUM de la mà d’especialistes amb àmplia experiència en la matèria:

 • Valoració empreses
 • Compra-venda negocis
 • Re-finançaments
 • Negociació bancària
 • Planificació i anàlisis econòmic financer
 • Restructuracions empresarials
 • Externalització de gerència
 • Direcció financera

Àrea Assegurances

hr

L’àrea d’assegurances ofereix un assessorament integral, tant a empreses com a particulars, a càrrec d’un agent exclusiu d’Allianz que col.labora directament desde la nostra oficina. Oferint  assessorament i tracte personalitzat i professional, seleccionant en cada cas l’assegurança que millor s’adapti a les seves necessitats.

Assegurançes i serveis d’Allianz:

 • Anàlisis de les assegurançes actuals del client, millora i estudi de les mateixes.
 • Assegurançes per:
  • Comerços, empreses i autònoms.
  • Automòbils, Furgonetes, Motocicletes, …
  • Comunitats
  • Llar
  • Responsabilitat civil
  • Vida i accidents
  • Embarcacions
  • Decessos
  • Viatge
  • Salut
 • Gestió d’estalvi e inversions:
  • Plans de pensions
  • Traspassos de plans de pensions
  • Estalvis
  • Fons d’inversió
  • Anàlisis financer del client
 • Manteniment, control i actualització de pòlisses
 • Tramitació i seguiment de sinistres

 

Àrea LOPD

hr

Té com a principal especialitat l’aplicació legal, les adequacions organitzatives i el desenvolupament de processos dinamitzants de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació en les organitzacions, tant públiques com privades. Aquesta àrea ofereix una gamma de serveis personals i especialitzats que comporten veritables solucions per a l’empresa:

 • Serveis relacionats amb Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)
 • Adaptació a la LOPD
 • Auditoria biennal
 • Programa de manteniment
 • Elaboració de Codis Tipus
 • Creació i desenvolupament de Comitès de Seguretat
 • Serveis relacionats amb Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE)
 • Auditoria de pàgina web
 • Adaptació a la LSSICE
 • Programes de manteniment
 • Serveis davant inspeccions
 • Accions prèvies a la inspecció
 • Presència en l’acció inspectora
 • Redacció i presentació d’escrits davant les autoritats administratives
 • Defensa jurídica integral
 • Assessorament en noves tecnologies
 • Signatura electrònica
 • Factura telemàtica
 • E-commerce
 • Formació i conferències
 • Formació
 • Curs per responsables de fitxer i per responsables de seguretat
 • Curs per consultors en protecció de dades (col.laboració amb UAB)
 • Curs de protecció de dades per inspectors de Serveis Socials
 • Curs d’auditor-consultor en protecció de dades per a personal
 • Curs de protecció de dades per a T.S. d’Administracions Públiques
 • Conferències
 • Consultoria jurídica i tecnològica
 • Gestió de procediments
 • Defensa de Drets Fonamentals (AEPD)
 • Inspecció (AEPD, ACPD, APDCM, AVPD, CNMT, etc.)
 • Inspecció en Plans Sectorials (AEPD)
 • Alta de fitxers en organitzacions públiques i privades
 • Gestió davant els òrgans jurisdiccionals corresponents
 • Peritatge judicial i informes prejudicials

Àrea Web (TIC)

hr

Les tecnologies de la informació són un element cada cop més present i necessari en el món empresarial, i requereix d’un gran coneixement per explotar-ho com cal.

Cada empresa té necessitats i complexitats determinades i un bon servei TIC fet a mida pot suposar una gran millora organitzativa, estalvi en feina i una millora en el control de tots els actius i elements empresarials entre altres coses, generant així un augment general en beneficis i servei.

Hi ha aplicacions en molts àmbits com els que segueixen:

 • Renovació Web Existent
 • Disseny Web Completa
 • Manteniment Web
 • Afegits i Petites Modificacions Web
 • Botiga Online
 • Punt de venda per botigues i bars/restaurants
 • Campanya SEO
 • Campanya SEM
 • ERP/CRM
 • Sistema d’Organització Oficina
 • Sistema d’Inventaris Automàtic
 • Sistema de Control d’Empleats
 • Adaptació de l’empresa al núvol
 • Programari a mida per qualsevol solució

El teu projecte és el nostre repte

CONTACTA’NS