Àrea Comptable i Fiscal

L’àrea comptable i fiscal s’encarrega de facilitar les pautes pel correcte desenvolupament legal de totes les activitats empresarials, oferint el seu assessorament i gestió en tots els àmbits en què sigui necessari.

Els principals camps de treballs es detallen a continuació:

 • Comptabilitat financera de societats mercantils i civils
 • Comptabilitat en règim d’EDS (Estimació Directa Simplificada)
 • Comptabilitat de costos
 • Controls pressupostaris
 • Anàlisis econòmiques i financeres
 • Estudis de punt mort
 • Anàlisi de balanços
 • Conciliacions bancàries
 • Estimacions objectives mòduls
 • Tràmits censals a Hisenda
 • Impost d’Activitats Econòmiques (Altes, Baixes, Modificacions)
 • Obertures de societats i dissolucions a Hisenda
 • Aplaçaments i fraccionaments d’impostos
 • Declaracions Impost Renta Persones Físiques (I.R.P.F)
 • Intrastats
 • Tràmits duaners d’importació begudes alcohòliques
 • Impostos Societats
 • Comptes Anuals. Memòries i informes
 • Impostos trimestrals i anuals
 • Tràmits municipals (IBI, vehicles, taxes,…)
 • Gestió empresarial