Àrea de gestió de Patrimonis

PROPIETAT VERTICAL – ARRENDAMENTS
Serveis que prestem com Administradors d’arrendaments:

 • Custòdia de documentació
 • Assessorament, confecció i registre de tot tipus de contractes de lloguer
  (habitatge, temporada, locals, terrenys, etc.).
 • Tramitació, ingrés i recuperació de fiances
 • Obtenció o renovació de Cèdules d’Habitabilitat i certificats energètics
 • Increments anuals de renda per IPC i per aplicació d’augments legals,
  diferències de bases de cotització i notificacions de venciments
 • Tràmits amb Ajuntaments, Hisenda, Generalitat. Gestió de pagament de tributs
 • Cobrament de les rendes als arrendataris i pagament a la propietat mitjançant liquidacions mensuals en les que consten els ingressos i les despeses detallades per a cada arrendament
 • Recepció i tramitació d’avisos, incidències o reparacions, gestionant la seva solució amb professionals, mantenint informada la propietat fins a la seva resolució
 • Tramitació de sinistres amb la companyia asseguradora, realitzant el seguiment fins a la resolució
 • Tràmits amb les companyies proveïdores de serveis i subministraments com aigua, llum, ascensors, neteja, assegurances, etc.
 • Realització de declaracions d’IVA en aquells casos en què es tingui obligació
 • Anualment, facilitem l’arrendador un resum dels arrendaments amb totes les dades necessàries per la declaració de la renda

En resum, fem de pont tècnicament qualificat entre la propietat i el llogater, les administracions públiques, fins i tot la comunitat de propietaris.