Àrea Laboral

L’àrea de gestió laboral ofereix un assessorament íntegre i una gestió professional
en totes les qüestions relacionades amb l’àmbit laboral.

 • Alta d’empreses i treballadors a la Seguretat Social
 • Contractació laboral i assessorament
 • Comunicació d’obertura centre de treball en la Generalitat
 • Legalització llibre visites
 • Alta d’autònoms
 • Confecció nòmines i Assegurances Socials
 • Actualitzacions salarials en funció del conveni pertinent
 • Assistència a conciliacions i judicis de l’àmbit social
 • Expedients d’estrangeria
 • Acomiadaments
 • Assessorament sobre la llei de prevenció de riscos laborals
 • Sol·licitud de prestacions del règim general i autònom de la Seguretat Social
 • Incapacitat temporal
 • Maternitat
 • Incapacitat permanent
 • Gran invalidesa
 • Càlcul de jubilacions i incapacitats permanents
 • Protecció per mort i supervivència
 • Pensió de viduïtat
 • Pensió d’orfandat
 • Jubilació
 • Atur
 • Negociacions i fraccionaments de deutes amb Tresoreria
 • Amonestacions
 • Informes i gestions de vida laboral
 • Sol·licitud de permisos inicials d’estrangeria
 • Assessorament general
 • Empleades de la llar