Àrea Recursos Humans

L’àrea de gestió de persones/recursos humans ofereix serveis que engloben els àmbits de:

  • Selecció de personal
  • Avaluacions psicoprofessionals, en el cas de promocions internes o validació de candidatures
  • Formació en habilitats directives per persones que ocupen llocs de comandament intermig
  • L’aplicació de la L.O 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. En aquest sentit oferim el servei de la realització del pla d’igualtat, previ diagnòstic, així com la formació específica en igualtat d’oportunitats. Igualment assessorem en la realització del protocol per la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i assetjament per raó de gènere. Per altra banda, podeu trobar informació i recursos actualitzats a www.igualando.org