Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació

Continuaran, fins al 30 de juny de 2020, en situació de força major total derivada del COVID-19, aquelles empreses i entitats afectades per un ERTO. Tant les que es trobin impedides per desenvolupar la seva activitat, com les que puguin començar amb la recuperació parcial de la seva activitat.

Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d’ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, primant els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses i entitats han de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’expedient de regulació temporal d’ocupació autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquella.

Les mesures de protecció per desocupació són aplicables fins al 30 de juny de 2020 per tots els treballadors, excepte, per als fixos-discontinus que és aplicable fins el 30 de desembre de 2020.

 

Exoneració de quotes a la Seguretat Social

El nou text normatiu manté l’exoneració del 100% de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO de força major total, per a les empreses amb 50 o més treballadors l’exoneració serà del 75%.

Per a les empreses immerses en un ERTO per força major parcial s’estableixen diferents trams, en funció del mes, del nombre de persones treballadores de l’empresa i de la seva afectació pel ERTO, que incentiven el retorn a l’activitat seguint les mesures sanitàries.

Per als treballadors que reprenen la seva activitat l’exoneració serà del 85% al ​​maig i del 70% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020). En empreses de 50 o més treballadors l’exempció arribarà al 60% el maig i el 45% al ​​juny.

Pel que fa a treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses, en un ERTO de força major parcial, l’exoneració serà del 60%, al maig, i del 45% al ​​juny (empreses amb menys de 50 treballadors) i del 45% al ​​maig i del 30% al juny (empreses de 50 o més treballadors).

 

Sant Cugat a 14 de maig 2020