SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM ON ESTABLEIX QUE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT ESTAN EXEMPTES DE IRPF

 

Sentència De la sala de Contenciós Administratiu de la secció segona del Tribunal Suprem (número de sentència 1462/2018).

 

El Tribunal Suprem ha establert com doctrina legal que “les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes del Impost de la Renda de les Persones Físiques”.

La secció segona de la sala III del contenciós – administratiu, considera que la prestació per maternitat a càrrec del INSS pot incloure’s en el supòsit previst en el paràgraf tercer de la lletra H de l’article 7 de la Llei de IRPF (llei 35/2006 de 28 de novembre), quan diu que “igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part i adopció, fills a càrrec i orfandat”.

El Suprem entén que l’exempció del pagament del impost inclou la de maternitat i totes les percepcions sense distinció de l’òrgan públic del que es rebin (comunitats autònomes i estatal).

La sentència té caràcter retroactiu però amb límit de temporal. Totes les persones que hagin gaudit de la baixa de maternitat des del 2014 poden sol·licitar la devolució del que van pagar en IRPF; les anteriors estan prescrites.

 

 

ES PODEN RECLAMAR DECLARACIONS DE RENDA 2014 / 2015 / 2016 / 2017

A partir d´ara, l´Agència Tributària molt probablement aplicarà aquest nou criteri per resoldre els procediments que es presentin sobre aquest assumpte. A més, la Seguretat Social deixarà de retenir en les prestacions per maternitat.

Ho poden reclamar tant les mares com els pares que hagin compartit la baixa per maternitat. S´haurà de fer una rectificació de la declaració i sol·licitud d’ingressos indeguts per cada any que s´han rebut percepcions de la Seguretat Social.

 

Si desitgeu que us realitzem aquesta gestió des del nostre despatx, si us plau contacteu al 93 820 53 73 Mònica Lasheras