El Decret-llei 10/2020, de 29 de març

Pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

El present Reial decret-llei regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per a tot el personal laboral per compte aliè que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tal l’annex.

 

Novetat d’última hora: Es dóna una moratòria de 24 hores a fi que les empreses cessin la seva activitat.

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei.

La norma també assenyala que les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable.

Tot i la suspensió de les activitats no essencials durant dues setmanes (8 dies laborables, tenint en compte els festius de Setmana Santa), les empreses no podran acomiadar per causa de força major ni per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció que es derivin de la crisi sanitària mentre duri l’estat d’alarma, tal com s’ha establert en un reial decret des de dissabte, tot i que podran a agafar-se a un Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO).

Queden exceptuats de l’aplicació d’aquest Reial decret les persones treballadores que tinguin el seu contracte suspès durant el període indicat i aquelles que puguin continuar prestant serveis a distància.

No serà objecte d’aplicació el permís retribuït regulat en el Reial decret llei a les següents persones treballadores per compte d’altre:

1. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.

2. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

3. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

4. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

5. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma.

6. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat.

7. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades. 

8. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats al COVID -19, els estabularis a ells associats, el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

9. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

10. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

11. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

12. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials.

13. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

14. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020

15. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

16. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

17. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

18. Les que treballin en els Centres d’Acollida a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants.

19. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

20. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

21. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l’esmentat servei postal universal.

22. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

23. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

24. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

 

Quedem a la vostra disposició, el nostre despatx és obert per ser servei essencial.

Recomanem consultar la nostra web on pengem tota la informació que es va publicant en matèria econòmica i laboral

 

Sant Cugat a 30 de març 2020