PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

Què és?

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, per la entrada en vigor del Real Decret 463/2020, 14 de març, declarat el Estat d’alarma pel COVID-19, i fins que finalitzi aquest estat d’alarma, els treballadors per compte pròpia o autònoms, que la seva activitat es vegi afectada en virtut del previst en el Real Decret, o quan la seva facturació del mes anterior a la sol·licitud de la prestació, es vegi reduïda com a mínim, un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre passat, tindran dret a la prestació extraordinària, sempre i quan compleixi els següents requisits:

  • Estar afiliat i donat d’alta, en el Regim Especial de la Seguretat Social dels Treballador per Compte Pròpia o Autònom, en la data de la declaració del estat d’alarma.
  • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel Real Decret 463/2020, ha d’acreditar la reducció de la facturació, com a mínim, el 75% en relació al semestre anterior.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. En cas de no estar al corrent a data de la suspensió de l’activitat, l’òrgan gestor et deixa a efectuar el pagament en un termini de trenta dies per ingressar la quota, per tal de poder-te acollir a l’ajut.

No es necessari donar-se de baixa a Hisenda ni a Seguretat Social i els autònoms que tinguin tarifa plana o bonificacions podran demanar-ho sense renunciar-hi, així com els que van per mòduls, i autònoms amb treballadors a càrrec es cobrarà una vegada realitzat el ERTE. Encara no esta clar es que tinguin pluractivitat.

 

Quant es cobra?

La quantia a percebre es determinarà aplicant el 70% sobre la base reguladora mensual, segons el article 339 de la llei general de la Seguretat Social, serà la mitja de les bases cotitzades els 12 meses anteriors aquesta situació. Tots els treballadors per compte pròpia podran acollir-se aquesta prestació (tant les persones físiques com els societaris).

La prestació s’abonarà a mes vençut.

 

Duració

Aquesta prestació tindrà una duració d’un mes, ampliant-se fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma. El temps de la prestació, serà temps cotitzat i no reduirà el període de prestacions per cessament activitat als beneficis que pugui tenir en un futur.

 

Documentació

Per poder complimentar el model de sol·licitud es necessita:

  • DNI escanejat dues cares (amb domicili correcte).
  • Mutua a que estan afiliat i numero de la Seguretat Social
  • Modelo 145 de Retencions sobre rendiments del treball
  • Declaració jurada del sol·licitant, amb els motius de la sol·licitud. (document establert)
  • Compte de pèrdues i guanys del mes que anterior a la suspensió d’activitat.
  • Dia que vol iniciar suspensió de l’activitat
  • Numero de compte bancari a nom del titular

 

Des de Tràmit Sant Cugat, els ajudem a tramitar aquesta prestació, si esteu interessats cal que us adreceu al e-amil xaro.noguerol@tramitserveis.cat  i té un cost de 100 més IVA.

Restem al vostre costat per assessorar-vos en aquest moments complicats.

Ànims a tots.

Sant Cugat a 20 de març 2020