NOVETAT! – PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LLOGUER HABITATGE HABITUAL PER A PERSONES AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19

Es lliurarà un ajut per UNITAT FAMILIAR per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual per un import màxim de sis mesos de la renda de lloguer, fins setembre de 2020 o exhaurir la dotació pressupostària de 14.500.000 euros assignada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Import

 • Barcelona ciutat: 750 euros mensuals
 • Barcelona: 750 euros mensuals
 • Girona/Tarragona: 500 euros mensuals
 • Lleida: 450 euros mensuals
 • Terres de l’Ebre: 350 euros mensuals

Requisits

 • Majors de 18 anys, empadronats a Catalunya
 • Contracte de lloguer nominatiu, màxim 900€, sense vincles familiars o empresarials
 • Treballadors per compte propi o aliè amb reducció dràstica i involuntària dels ingressos
 • Ingressos/Estalvis unitat familiar que no superin mínim 3 vegades l’IPREM (1.613,52 €)
 • Despeses de lloguer i subministraments bàsics de més de 35% dels ingressos anteriors

Documentació necessària

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Mail i telèfon de contacte
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
 • El llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar
 • rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020
 • Justificant dels ingressos (nòmines i/o model 130/131)
 • Justificant de les despeses (tickets i/o factures)
 • IBAN (número de compte bancari)

Sol·licitud

 • A partir del 19/05/2020 fins exhaurir el pressupost de 14,5 milions d’euros.
 • Per via telemàtica, es resoldrà per ordre de tramesa i es pagarà per transferència al arrendador (si hi han rendes pendents) o a l’arrendatari (si està al corrent de pagament)

Si desitgeu que ho tramitem des de Tràmit el cost es de 100 euros + IVA

Mail de contacte: administracio@tramitserveis.cat

 

Sant Cugat a 19 de maig 2020