Últimas novedades

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA NUEVA AYUDA PARA LA INDUSTRIA INTENSIVA DE GAS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ayudas directas para la industria intensiva de gas

El Real decreto ley 11/2022, de 25 de junio, ha aprobado una nueva línea de ayudas directas para la industria gas intensiva, con el objetivo de compensar los mayores costes incurridos por el aumento del coste del gas en determinats sectors.
Suposa una extensió de les ajudes inicialment previstes en el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, a altres sectors en els quals concorren les mateixes circumstàncies, que no es van incloure en les ajudes previstes en el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, però que també s’han vist afectats pels increments de costos del gas.

1. BENEFICIARIS:
Les empreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, incloent-hi comunitats de béns i entitats sense personalitat jurídica o autònoms, que tinguin domicili fiscal en territori espanyol, que durant 2021 hagin realitzat almenys una activitat prevista en els Codis CNAE 133, 089, 239, 201, 241, 234, 235, 244 i 203.
1.1 EXCLUSIONS

S’exclouen les empreses afectades per sancions que la Unió Europea hagi pogut establir arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Aquesta limitació s’estén a empreses controlades per persones, entitats i òrgans afectats per sancions que la Unió Europea hagi pogut establir arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i a empreses que estiguin actives en sectors afectats per sancions que la Unió Europea hagi pogut establir arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, en la mesura en què l’ajuda menyscabi els objectius de les sancions corresponents.

2. IMPORT DE L’AJUDA:
Cada beneficiari tindrà dret a 2.600 euros per cada empleat que constin donat d’alta en la Seguretat Social a data 15 de juny de 2022 en cada *CNAE indicat. En el cas que el beneficiari no tingui cap empleat, l’ajuda consistirà en la quantitat corresponent a un treballador.

3. LÍMIT DE L’AJUDA:
En cap cas, l’import resultant podrà superar la quantia bruta de 400.000 euros, tenint en compte les ajudes concedides a les empreses associades, en els termes previstos en el Reial decret llei. En el cas que les ajudes a les empreses associades superin 400.000 euros, les ajudes es concediran de manera proporcional, en funció del nombre d’empleats de cadascuna d’elles, entenent-se que cadascuna de les empreses associades presta el seu consentiment perquè l’Administració competent informe a la resta que es donen les circumstàncies descrites.

4. FORMA DE PRESENTACIÓ:
A través de la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració tributària, emplenant el formulari electrònic disponible per a això el dia 15 de juliol de 2022 (Mesures de suport a la indústria de gas intensiva. Article 20 Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny). Per a la seva sol·licitud serà necessari identificar-se amb cl@ve o certificat electrònic. Es permetrà la presentació de la sol·licitud en nom d’un tercer per apoderament o col·laboració social.

CONTINGUT DEL FORMULARI DE SOL·LICITUD
En el formulari habilitat per a la sol·licitud s’ha d’emplenar el compte bancari titularitat del beneficiari en la qual se sol·licita es realitzi l’abonament.

També s’haurà d’indicar:
1. Declaració responsable en la qual s’assenyali expressament que la persona o empresa sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió d’Ucraïna, per les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per aquesta.
Declaració que la persona o entitat sol·licitant ha rebut les següents ajudes:
A) les ajudes rebudes en aplicació del Marc Nacional Temporal Ucraïna o del Marc Temporal Europeu Ucraïna hagi rebut.
B) Altres ajudes rebudes relatives als mateixos costos subvencionables (de conformitat amb els Reglaments de mínims, del Reglament d’Exempció per Categories, del Marc Temporal relatiu a la COVID-19 i les ajudes que hagin pogut rebre destinades a reparar els perjudicis causats per esdeveniments de caràcter excepcional en aplicació de l’article 107, apartat 2, lletra b) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a conseqüència de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia).
Es reitera que el formulari de sol·licitud s’haurà de presentar amb cl@ve o certificat electrònic. Sé permetrà la presentació de la sol·licitud en nom d’un tercer per apoderament o Col·laboració social

2. TERMINI DE SOL·LICITUD
El termini de presentació del formulari serà des del 15 de juliol fins al 31 d’agost de 2022.

3. CONCESSIÓ:
L’ajuda acordada s’abonarà mitjançant transferència bancària, entenent-se notificat l’acord de concessió per la recepció de la transferència.
L’ajuda es concedirà, a tot tardar, el 31 de desembre de 2022, d’acord amb el Marc Nacional Temporal Ucraïna i les seves successives modificacions.
Transcorregut el termini d’un mes des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud podrà entendre’s desestimada. Contra aquesta desestimació presumpta es podrà interposar recurs de reposició i reclamació economicoadministrativa.

4. TERRITORIS FORALS
Els beneficiaris d’aquesta ajuda el domicili fiscal de la qual es trobi al País Basc o Navarra hauran de sol·licitar-la en les Institucions Basques i Navarra.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 22 de juliol de 2022

TU PROYECTO ES NUESTRO RETO

Llama al 938 205 373, escribe un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o realiza tu consulta en el siguiente formulario:  He leído y acepto la Política de Privacidad

  Últimas novedades

  Posts relacionados

  SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO EN 2023

  SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO EN 2023

  El Consejo de ministros ha aprobado el 14 de febrero de 2023 la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 8%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Quiere decir que todos los trabajadores que cobren por debajo ese salario a jornada completa,...

  CAPITALIZACIÓN DEL PARO

  CAPITALIZACIÓN DEL PARO

  Capitalizar el paro es una forma de apoyo a personas desempleadas interesadas en iniciar su propio negocio como autónomo o socio de una S. L y ayudarlas así a hacer frente a la inversión necesaria para crear un negocio. Ya que esta opción les permite cobrar en un solo...