Ultimes novetats

Real Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació COVID19

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1. MESURES PER REDUIR ELS COSTOS DE PIMES I AUTÒNOMS

Les mesures a continuació presentades vindran aplicades a aquells autònoms i pimes arrendataris que compleixin els següents requisits:

En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble que afecti a l’activitat econòmica desenvolupada per l’autònom

 • Estar afiliat i en situació d’alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si és el cas, en una de les Mutualitats substitutòries de el RETA.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de Reial Decret de 14 de març
  • Si la seva activitat no es veu directament suspesa, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a la qual es sol·licita l’ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany dit mes referit a l’any anterior.

En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble que afecti a l’activitat econòmica desenvolupada per una pime

 • No superar durant dos anys consecutius al tancament de l’exercici, almenys dues de les tres circumstàncies següents:
  • El total de l’Actiu no ha de superar els quatre milions d’euros
  • L’import de la xifra de negocis no ha de superar els vuit milions d’euros
  • El nombre d’empleats en exercici no ha de ser superior a cinquanta
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de Reial Decret de 14 de març
  • Si la seva activitat no es vegi directament suspesa, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a la qual es sol·licita l’ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany dit mes referit a l’any anterior.

 

Per acreditar els requisits es necessitarà:

La reducció d’activitat s’acreditarà inicialment mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual, d’acord amb la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual de el mateix trimestre del l’any anterior.

 • Quan l’arrendador ho requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l’arrendador per acreditar la reducció de l’activitat.

La suspensió d’activitat s’ha d’acreditar mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

 

1.1 Arrendaments per a ús distint del de vivenda amb grans forquilles.

La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del de vivenda, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d’habitatge (persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2) en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, la moratòria de renda.

La moratòria de renda establerta en aquest decret:

 • Haurà de ser acceptada per l’arrendador sempre que no s’hagués arribat a un acord entre les dues parts de moratòria o reducció de la renda.
 • S’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19.
  • Sense que es superi, en cap cas, els quatre mesos.
 • S’ajornarà sense penalització ni meritació d’interessos, a partir de la següent mensualitat de renda, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys.
 • Per ajornar es comptaran a partir del moment en què se superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos, i sempre dins el termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

 

1.2 Altres arrendaments per a ús diferent del de vivenda.

La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del de vivenda, l’arrendador del qual sigui diferent dels definits al cas anterior, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini d’un mes, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

 • Sempre que l’esmentat ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari.
 • Les parts podran disposar lliurement de la fiança prevista, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatària.
  • L’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest terminiPágina fos inferior a un any.

 

 

 

2. MESURES FISCALS

2.1 Tipus impositiu aplicable de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes del COVID-19.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i vigència fins el 31 de juliol de 2020, s’aplicarà el tipus del 0 per cent de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns, els seus destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.

Per verificar els béns exempts d’IVA accedeixi a l’annex d’aquest Reial decret-llei: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

 

2.2 Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats que preveu l’article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

Els contribuents de l’impost sobre societats poden adherir-se a el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, el període impositiu s’hagi iniciat a partir de 1 de gener de 2020. Podran exercir l’opció de el primer pagament fraccionat a compte de la liquidació corresponent a aquest període impositiu.

Els contribuents de l’Impost sobre Societats el període impositiu del qual s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2020, que no hagin tingut dret a l’opció extraordinària prevista en el paràgraf anterior:

 • Han de saber que el pagament fraccionat efectuat en els 20 dies naturals del mes d’abril de 2020 serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que s’efectuïn a compte d’ell mateix període impositiu.
 • Sempre que l’import net de la xifra de negocis no hagi superat la quantitat de 6.000.000 d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què es va iniciar l’esmentat període impositiu.
 • Ni pertanyin a grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal de l’Impost sobre Societats.

 

 

 

3. MESURES DE PROTECCIÓ ALS CIUTADANS

3.1 Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma.

L’extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l’empresa, produïda a partir del dia 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal de desocupació i en situació assimilada a l’alta, amb independència de la causa per la que s’hagués extingit la relació laboral anterior, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral per part d’una altra empresa, si aquesta hagués desistit de la mateixa com a conseqüència de la crisi derivada de l’COVID-19.

La situació legal d’atur s’acreditarà mitjançant una comunicació escrita per part de l’empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès com a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19.

 

3.2 Normes sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Podran sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats els partícips dels plans de pensions de sistema individual i associat, i els partícips dels plans de pensions de sistema d’ocupació d’aportació definida o mixtos. Els partícips dels plans de pensions de sistema d’ocupació de la modalitat de prestació definida o mixtos també podran disposar dels drets consolidats en cas d’estar afectats per un ERTO, la suspensió d’obertura al públic d’establiments o el cessament d’activitat, derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’import dels drets consolidats disponible serà depenent de quin sigui el supòsit, i amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional:

 • Afectat per un ERTO: els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’ERTO, justificats amb l’última nòmina prèvia a aquesta situació.
 • Empresari titular d’establiment l’obertura al públic suspesa i Treballadors per compte propi que hagin cessat en la seva activitat: els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre a causa de la suspensió d’obertura a públic, justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici anterior i, si és el cas, el pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i les autoliquidacions de l’Impost sobre el Valor Afegit corresponents a l’últim trimestre.
  • El sol·licitant haurà d’aportar a més, una declaració responsable en la qual es quantifiqui l’import mensual de reducció d’ingressos.

El reemborsament s’ha d’efectuar dins el termini màxim de set dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa. En el cas dels plans de pensions de la modalitat d’ocupació, el termini s’ampliarà fins a trenta dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa.

 

3.3 Disposició addicional desena. Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que hagin optat inicialment per una entitat gestora.

Els treballadors inclosos en l’àmbit d’aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que no hagin exercit l’opció prevista a l’article 83.1.b) text de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, ni l’opció per una mútua, en virtut del que disposa l’apartat 7 de l’article 17 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, hauran de donar compliment al que disposa l’article 83.1.b), anteriorment citat, exercitant l’opció i formalitzant el corresponent document d’adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

 • Aquesta opció tindrà efectes des del dia primer del segon mes següent a la finalització d’aquest termini de tres mesos.
  • Si no es realitza s’entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats a la província de el domicili de l’interessat automàticament.
  • La Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà el treballador l’adhesió amb indicació expressa de la data d’efectes i la cobertura per les contingències protegides.

 

Sant Cugat a 22 d’ abril 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...