CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

Si està pensant en iniciar un treball per compte propi, pot beneficiar-se de l’pagament únic per muntar la vostra empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d’ocupació autònoma abonant en un sol pagament l’import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

Es tracta d’una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma entre persones que estiguin percebent la prestació d’atur de nivell contributiu, abonant el valor actual de l’import de la prestació que resti per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguin:

– Incorporar de forma estable com a socis/es treballadors/es o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les.

– Desenvolupar una activitat com a persones treballadores autònomes.

– Destinar l’import a fer una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova creació o creada en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l’aportació.

 

Requisits:

 • Ser persona beneficiària d’una prestació contributiva per desocupació per cessament total i definitiu d’una relació laboral, pendent de rebre a data de sol·licitud de l’pagament únic, d’almenys tres mensualitats.
 • No haver cobrat el pagament únic, en qualsevol de les seves modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.

 

 •  Iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la resolució que concedeixi el pagament únic, i sempre en data posterior a la sol·licitud.

 

 • Si s’ha impugnat davant la jurisdicció social el cessament de la relació laboral que ha donat lloc a la prestació per desocupació, la capitalització de la qual es pretén.

 

 • Els qui en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic hagin compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació per atur de nivell contributiu.

 

Sol·licitud:

La podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE.
 • A l’oficina de prestacions (demanant cita prèvia a la seu electrònica del SEPE).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.

 

La data de la sol·licitud ha de ser anterior a la data d’incorporació a la cooperativa o societat laboral o a la de l’inici de l’activitat com a persona treballadora autònoma o com a soci o sòcia de l’entitat mercantil. Pot presentar la sol·licitud d’el pagament únic alhora que sol·licita la prestació contributiva per desocupació, o en qualsevol moment posterior.

S’abonarà com a pagament únic la quantitat de la prestació, calculada en dies complets, restant l’import que correspongui a l’interès legal de diners. Si no obté la prestació en la seva totalitat, l’import restant el podrà rebre mitjançant abonaments mensuals per a subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social.

Si percep la seva prestació en la modalitat de pagament únic, no podrà tornar a percebre la prestació per desocupació fins que no transcorri un temps igual al què correspongui la capitalització de la prestació, ni sol·licitar una nova capitalització en els quatre anys següents.

 

Documentació necessària:

En tots els casos:

 • Imprés de sol·licitud de pagament únic, en model oficial.
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers i estrangeres amb residència legal a Espanya: Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà / a de la Unió Europea en què consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d’origen.
 • No nacionals de la Unió Europea: targeta d’identitat d’estranger / a (TIE) en la qual consta el NIE, i el passaport.
 • Memòria explicativa sobre el projecte de l’activitat a desenvolupar i de la inversió a realitzar, llevat que es sol·liciti exclusivament la modalitat de subvenció de quotes a la Seguretat Social.

 

Obligacions:

Un cop percebut l’import de la prestació, iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes.

Presentar davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal la documentació que justifiqui l’inici de l’activitat.

Destinar la quantitat percebuda a l’aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals o mercantils, o a la inversió necessària per desenvolupar l’activitat, en el cas de persones treballadores autònomes.

En el cas que la cooperativa prevegi en els seus estatuts la possibilitat de que els socis i sòcies hagin de superar un període de prova, haurà d’aportar, dins de l’termini d’un mes des de la notificació de l’aprovació del pagament únic, certificat de l’acord previ del consell rector de la cooperativa pel qual se li admetrà com a soci treballador o sòcia treballadora amb caràcter estable, en cas de superació del període de prova.

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat del Vallès a 3 de novembre de 2020