Ultimes novetats

CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

Si està pensant en iniciar un treball per compte propi, pot beneficiar-se de l’pagament únic per muntar la vostra empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d’ocupació autònoma abonant en un sol pagament l’import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

Es tracta d’una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma entre persones que estiguin percebent la prestació d’atur de nivell contributiu, abonant el valor actual de l’import de la prestació que resti per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguin:

– Incorporar de forma estable com a socis/es treballadors/es o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les.

– Desenvolupar una activitat com a persones treballadores autònomes.

– Destinar l’import a fer una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova creació o creada en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l’aportació.

A més, has de tenir en compte el següent:

 • Es pot finançar amb l’atur la inversió necessària per a desenvolupar aquesta activitat
 • Es pot sol·licitar el total (100%) de la prestació per desocupació que quedi pendent de cobrar.
 • Les despeses que es financen amb el pagament únic cal justificar-los després documentalment amb factures, contractes, etc. No es pot crear una reserva per a despeses futures.
 • També es poden pagar amb aquest pagament únic les càrregues tributàries i taxes necessàries per a l’inici de l’activitat i utilitzar fins al 15% del pagament únic per a contractar serveis d’assessorament, formació i informació.
 • També es pot utilitzar el que quedi per cobrar de prestació per desocupació per a constituir o incorporar-se a una societat:
 • En el cas de constitució o incorporació a una societat cooperativa, la quantia màxima a percebre serà l’establerta com a aportació al capital, incloent la quota d’ingrés en la cooperativa.
 • Si es tracta d’una societat laboral, la quantia màxima serà el capital desemborsat per a l’adquisició d’accions o participacions d’aquesta.
 • Si és per a l’aportació del capital social d’una entitat mercantil, com una SL, haurà de ser una societat nova o que s’hagi creat en els 12 mesos anteriors i que es vagi a tenir el control d’aquesta.

El treballador que està cobrant l’atur pot preferir que en lloc de finançar la inversió de la posada en marxa del seu negoci, se li pagui les quotes mensuals de cotització com a autònom a la Seguretat Social. Per a això, el treballador haurà de presentar els justificants d’aquesta cotització del mes de l’inici d’activitat i el Servei Públic d’Ocupació abonarà mensualment l’import de la quota d’autònoms.

És important tenir en compte, especialment per l’autònom que vulgui exercir de professional liberal, que no se subvencionaran quotes ingressades a Col·legis Professionals o Mutualitats de Previsió Social, per ser sistemes alternatius al Sistema Públic de Seguretat Social; i també és fonamental saber que sempre hi ha demanar primer la capitalització de l’atur i després, donar-se d’alta com a autònom. Mai a l’inrevés. Aquest és un dels errors més greus que comentin milers d’emprenedors: es donen primer d’alta en autònoms en Seguretat Social i després, quan demanaran la capitalització de l’atur, es troben amb la desagradable sorpresa que el SEPE els denega la sol·licitud.

Requisits:

 • Ser persona beneficiària d’una prestació contributiva per desocupació per cessament total i definitiu d’una relació laboral, pendent de rebre a data de sol·licitud de l’pagament únic, d’almenys tres mensualitats.
 • No haver cobrat el pagament únic, en qualsevol de les seves modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.

 

 •  Iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la resolució que concedeixi el pagament únic, i sempre en data posterior a la sol·licitud.

 

 • Si s’ha impugnat davant la jurisdicció social el cessament de la relació laboral que ha donat lloc a la prestació per desocupació, la capitalització de la qual es pretén.

 

 • Els qui en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic hagin compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació per atur de nivell contributiu.

 

Sol·licitud:

La podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE.
 • A l’oficina de prestacions (demanant cita prèvia a la seu electrònica del SEPE).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.

 

La data de la sol·licitud ha de ser anterior a la data d’incorporació a la cooperativa o societat laboral o a la de l’inici de l’activitat com a persona treballadora autònoma o com a soci o sòcia de l’entitat mercantil. Pot presentar la sol·licitud d’el pagament únic alhora que sol·licita la prestació contributiva per desocupació, o en qualsevol moment posterior.

S’abonarà com a pagament únic la quantitat de la prestació, calculada en dies complets, restant l’import que correspongui a l’interès legal de diners. Si no obté la prestació en la seva totalitat, l’import restant el podrà rebre mitjançant abonaments mensuals per a subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social.

Si percep la seva prestació en la modalitat de pagament únic, no podrà tornar a percebre la prestació per desocupació fins que no transcorri un temps igual al què correspongui la capitalització de la prestació, ni sol·licitar una nova capitalització en els quatre anys següents.

 

Documentació necessària:

En tots els casos:

 • Imprés de sol·licitud de pagament únic, en model oficial.
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers i estrangeres amb residència legal a Espanya: Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà / a de la Unió Europea en què consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d’origen.
 • No nacionals de la Unió Europea: targeta d’identitat d’estranger / a (TIE) en la qual consta el NIE, i el passaport.
 • Memòria explicativa sobre el projecte de l’activitat a desenvolupar i de la inversió a realitzar, llevat que es sol·liciti exclusivament la modalitat de subvenció de quotes a la Seguretat Social.

 

Obligacions:

Un cop percebut l’import de la prestació, iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes.

Presentar davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal la documentació que justifiqui l’inici de l’activitat.

Destinar la quantitat percebuda a l’aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals o mercantils, o a la inversió necessària per desenvolupar l’activitat, en el cas de persones treballadores autònomes.

En el cas que la cooperativa prevegi en els seus estatuts la possibilitat de que els socis i sòcies hagin de superar un període de prova, haurà d’aportar, dins de l’termini d’un mes des de la notificació de l’aprovació del pagament únic, certificat de l’acord previ del consell rector de la cooperativa pel qual se li admetrà com a soci treballador o sòcia treballadora amb caràcter estable, en cas de superació del període de prova.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat del Vallès a 3 de novembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...