Ultimes novetats

DEDUCCIÓ FISCAL DEL VEHICLE EN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Intentarem aclarir aquest concepte ja que és motiu de moltes consultes i controvèrsies


IVA

El art 95. LIVA apartat UN ens diu que “empresaris o professionals no podran deduir les quotes suportades o satisfetes en les adquisicions o importacions de béns o serveis que no afectin, directa i exclusivament a la seva activitat empresarial o professional”.

En l’apartat DOS ens aclareix els béns que NO es consideren afectes directa i exclusivament:

  • Que s’utilitzin en altres activitats de naturalesa no empresarial ni professional per períodes alternatius
  • No estiguin registrats a la comptabilitat
  • No estiguin integrats en el patrimoni empresarial o professional
  • S’utilitzin simultàniament per a activitats empresarials i privatives

 

Ara bé, en l’Article 95.3.2 de la LIVA diu:

Quan es tracti de vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, es presumiran afectats al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional en la proporció del 50%.

A aquest efecte, es consideraran automòbils de turisme, remolcs, ciclomotors i motocicletes els definits com a tals en l’annex del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles.

No obstant això, el disposat en aquesta regla, els vehicles que es relacionen a continuació es presumiran afectats al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional al 100%:

a) Els vehicles mixtos utilitzats en el transport de mercaderies.

b) Els utilitzats en la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

c) Els utilitzats en la prestació de serveis d’ensenyament de conductors o pilots mitjançant demostració.

d) Els utilitzats pels seus fabricants en la realització de proves, assajos, demostracions o en la promoció de vendes.

e) Els utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.

f) Els utilitzats en serveis de vigilància.

 

IVA DE LES DESPESES RELACIONADES AMB EL VEHICLE

Sempre que es posseeixi la factura que justifiqui la despesa, la forma de pagament i estigui convenientment inclosa a la comptabilitat es pot deduir la quota d’IVA suportat al 50% com a norma general o el 100% si es tracta dels detallats en el punt anterior.

1r. Accessoris i peces de recanvi per als esmentats béns.
2n. Combustibles, carburants, lubrificants i productes energètics necessaris per al seu funcionament.
3r. Serveis d’aparcament i utilització de vies de peatge.
4t. Rehabilitació, renovació i reparació d’aquests”.

Per a major informació en la matèria ens podem remetre a dues consultes vinculants que ens semblen interessants: Consulta Vinculant V1570-16 i la consulta vinculant V0425-19. Aquí podem veure un criteri de l’administració, ja que ens parla de la possibilitat de deduir en l’Impost sobre el Valor Afegit i en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l’adquisició del vehicle.

 

IRPF

La DGT estableix que només es podran considerar deduïbles les despeses relacionades amb el vehicle, com les amortitzacions i les altres relacionades amb la seva utilització (gasolina, pàrquing, reparacions, IVTM, etc.), quan s’acrediti per qualsevol mitjà de prova, la utilització EXCLUSIVA d’aquest.

És a dir, un vehicle és indivisible i per tant, es podrà deduir la despesa íntegrament o res.

Es considera que el mateix té afectació exclusiva en els casos que s’estableixen en l’article 22.2 RIRPF o quan sigui aplicable una de les excepcions de l’article 22.4 de RIRPF. En resum, són elements patrimonials afectes a l’activitat econòmica aquells que el contribuent utilitzi exclusivament per a les finalitats d’aquesta i no s’admet la utilització accessòria per a finalitats particulars dels automòbils turisme.

No obstant això, els vehicles citats anteriorment en els punts a) a f) si que es podrà deduir el 100% de les despeses que generin els mateixos.

 

Per a major informació en la matèria ens podem remetre a la Consulta Vinculant V1570-16 i la consulta vinculant V0425-19. Aquí podem veure un criteri de l’Administració, ja que ens parla de la possibilitat de deduir en l’Impost sobre el Valor Afegit i en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l’adquisició del vehicle.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...