Ultimes novetats

ES POT DEDUÏR L’IVA D’UN VEHICLE EN UNA ACTIVITAT ECONOMICA?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LA DEDUCCIÓ D’IVA DELS VEHICLES EN UNA ACTIVITAT ECONOMICA

L’ art 95 .LIVA apartat u ens diu que “els empresaris o professionals no podran deduir les quotes suportades o satisfetes en les adquisicions o importacions de béns o serveis que no afectin , directa i exclusivament a la seva activitat empresarial o professional “

En l’apartat dos sel mateix article ens aclareix els béns que NO es consideren afectes directa i exclusivament, detallats a continuació:

  • Que s’utilitzin en altres activitats de naturalesa no empresarial ni professional per períodes alternatius
  • No estiguin registrats en la comptabilitat
  • No estiguin integrats en el patrimoni empresarial o professional
  • S’utilitzin simultàniament per a activitats empresarials i privatives .

Ara bé, en l’article 95.3.2 de la LIVA diu:

Quan es tracti de vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, es presumiran afectes al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional en la proporció del 50%. En aquesta línia, es consideraran automòbils de turisme, remolcs, ciclomotors i motocicletes els definits com a tals en l’annex del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles.

No obstant això el que es disposa en aquesta regla , els vehicles que es relacionen a continuació es presumiran afectats al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional al 100%:

a) Els vehicles mixtos utilitzats en el transport de mercaderies.

b) Els utilitzats en la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

c) Els utilitzats en la prestació de serveis d’ensenyament de conductors o pilots mitjançant demostració.

d) Els utilitzats pels seus fabricants en la realització de proves, assajos, demostracions o en la promoció de vendes.

e) Els utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.

f) Els utilitzats en serveis de vigilància.

 

L’IVA DE LES DESPESES RELACIONADES AMB EL VEHICLE

Sempre que es posseeixi la factura que justifiqui la despesa, la forma de pagament, i estigui convenientment inclosa en la comptabilitat, es pot deduir la quota d’iva suportat al 50%, com a norma general, o el 100% si es tracta dels detallats en el punt anterior .

1r Accessoris i peces de recanvi per als esmentats béns.
2n Combustibles, carburants, lubrificants i productes energètics necessaris per al seu funcionament.
3r Serveis d’aparcament i utilització de vies de peatge.
4t Rehabilitació, renovació i reparació d’aquests.”.

TRACTAMENT FISCAL EN EL CAS DE RENTINGS DE VEHICLES

Podem definir el rènting com un lloguer de béns mobles d’una durada superior a un any però inferior a cinc. La particularitat d’aquest sistema d’arrendament financer és que també s’inclouen els serveis de manteniment adjacents.

Per a poder practicar la deducció de rènting com a autònom l’arrendament haurà d’estar afecte a l’activitat. Dit d’una altre manera, caldrà justificar que el cotxe es fa servir per a treballar i no per a qüestions personals. Bàsicament, caldrà demostrar que el cotxe és una inversió necessària per a l’activitat empresarial. Això mateix s’aplicarà a qualsevol altre element en format de rènting.

Respecte a la deduibilitat en matèria d’IVA, la normativa permet l’afectació parcial del bé a l’activitat empresarial o professional del subjecte passiu. En aquests casos, es presumeix que el grau d’afectació dels vehicles és del 50%, tret que l’interessat acrediti un percentatge d’utilització en l’activitat diferent. Per a poder practicar la deducció, cal que l’adquirent posseeixi la factura original emesa al seu favor pel prestador del servei.

En canvi i respecte a l’IRPF, serà aplicable la deducció de les quotes satisfetes quan l’afectació del vehicle a l’activitat sigui exclusiva, no admetent-se l’afectació parcial. En aplicació del mètode d’estimació directa modalitat normal, i sempre que el contracte de rènting compleix els requisits establerts en l’art. 106.5 i 6 de la Llei de l’Impost de societats,

Per a major abundament en la matèria ens podem remetre a la Consulta Vinculant V1570-16 i la consulta vinculant V0425-19 . Aquí podem veure un criteri de l’administració, ja que ens parla de la possibilitat de deduir en l’Impost sobre el Valor Afegit i en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l’adquisició del vehicle.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 04 de febrer de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...