Ultimes novetats

DEDUCCIONS EN L’IRPF DEL 2021 A CATALUNYA

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DEDUCCIONS EN L’IRPF DEL 2021 A CATALUNYA

A la part autonòmica de la quota íntegra dels residents a Catalunya es poden aplicar les següents deduccions:

1.Per naixement o adopció de fills

En cas de naixement o adopció d’un fill es podrà deduir 150 euros cada progenitor, en una declaració individual, i 300 euros en cas de declaració conjunta.

 

2. Per lloguer de l’habitatge habitual

Es podran deduir el 10%, fins a un màxim de 300 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu, sempre que compleixin els requisits:

  • Tenir 32 anys o menys a la data de meritació de l’impost
  • Haver estat a l’atur durant 183 dies o més durant l’exercici
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%
  • Ser vidu i tenir 65 anys o més
  • Base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no ha de superar els 20.000 euros en tributació individual i 30.000 euros en conjunta
  • Les quantitats satisfetes han d’excedir el 10% dels rendiments nets.

En cas de família nombrosa, l’import màxim a deduir són 600 euros, encara que no compleixi els requisits.

3. Per rehabilitació de l’habitatge habitual

Nomes el 1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l’habitatge. La base màxima de deducció serà de 9.040 euros anuals, tan en una declaració individual com conjunta.

4. Per contribuents que es quedin vidus

Els contribuents que es quedin vidus durant l’exercici es podran aplicar una deducció de 150 euros. Serà aplicable en la declaració corresponent a l’exercici en que es quedi vidu i els dos següents.

En cas que el contribuent tingui al seu càrrec un o més descendent amb dret al mínim per descendent, es podrà deduir 300 euros.

5. Pagament d’interessos de préstecs per estudis de màster i doctorats

Els contribuents es podran deduir l’import dels interessos pagats en el període corresponents als préstec concedits a traves de l’Agencia de gestió d’ajudes universitàries i d’investigació pel finançament dels estudis de màster i doctorat.

6. Per donacions a entitats que fomenten el us de la llengua catalana

La deducció serà del 15% de les quantitats donades, sense superar el 10% de la quota integra autonòmica.

Aquesta deducció ha d’estar justificada documentalment.

7. Per donacions a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica

L’import de la deducció serà del 25% de les quantitats donades, amb un límit de màxim el 10 % de la quota integra autonòmica. La deducció ha d’estar condicionada a una justificació documental.

8. Per donacions a determinades entitats en beneficis del medi ambient, conservació del patrimoni natural i la custodia del territori
El 15% de les quantitats donades a fundacions o associacions, que figurin al cens d’entitats
mediambientals, amb un límit màxim del 5% de la quota integra autonòmica.
Haurà d’estar justificada documentalment

9.   Per inversions en accions d’entitats que cotitzen en un segment d’empreses en expansió del mercat alternatiu borsari

El 20% de les quantitats invertides durant l’exercici de l’adquisició de les accions com a conseqüència d’acords d’ampliació de capital subscrits al Mercat Alternatiu Borsari.

L’import màxim a deducció serà de 10.000 euros, en una declaració conjunta l’import per cada contribuent que efectuï la inversió serà també de 10.000 euros.

 

10. Per inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats de nova o de creació recent

El 30% de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o participacions socials com a conseqüència d’acords de constitució de societats o d’ampliació de capital en
societats mercantils.

L’import màxim a deducció serà de 6.000 euros, en cas de declaració conjunta aquest límit s’aplica per cada contribuent que realitzi la inversió.

La deducció serà del 50%, amb un límit de 12.000 euros en cas de societats creades o participacions en universitats o centres d’investigació, si s’ha efectuat a partir del 31 de
gener del 2014.

Requisits:
a. La participació del contribuents computada juntament amb la del cònjuge o persona amb
raó de parentiu, no pot superar el 35% del capital social.
b. L’entitat inversora haurà de complir els requisits:

– Naturalesa de societat anònima, limitada, anònima laboral o limitada laboral
– Domicili social i fiscal a Catalunya
– Ha de desenvolupa una activitat econòmica.
– Ha de tenir com a mínim una persona amb contracte laboral i jornada completa.
– En cas de que la inversió s’hagi realitzat amb ampliació de capital, la societat ha d’haver estat constituïda en el tres anys anteriors, i no pot cotitza en el mercat de valors ni el mercat alternatiu borsari.
– El volum de facturació anual no ha de superar el milió d’euros.
Els requisits del punt 1 i del punt 2 el segon, tercer i quart, s’han de complir durant un període mínim de tres anys.
c. El contribuent pot forma part del Consell d’administració, però no pot dur a terme funcions executives, ni de direcció com tampoc mantenir relació laboral amb l’entitat.
d. Les operacions en les quals sigui aplicable la deducció ha de formalitzar-se en escriptura publica.
e. Les participacions adquirides s’hauran de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys.

 

DEDUCCIONS AUTONOMIQUES CATALUNYA COVID-19

El govern ha aprovat un decret llei 03/11/2020, que introdueix una nova deducció autonòmica en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a la qual podran acollir-se les persones amb rendes d’entre 14.000 i 22.000 euros bruts anuals i més d’un pagador.

Serà una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra estatal i l’autonòmica sempre i quan aquesta diferència resulti positiva.

Cal tenir en compte que aquesta deducció per a pal·liar l’efecte dels Ertes no evita que moltes persones que no feien la declaració d’IRPF anualment hauran de realitzar-la en l’exercici 2020.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 09 de març de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...