Ultimes novetats

Despeses deduïbles Autònoms

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DESPESES DEDUÏBLES PER A PERSONES FISICAS, EN ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA

E ls criteris que Hisenda estableix per a considerar que un desemborsament econòmic pot ser considerat com a despesa deduïble són:

  • Han de ser despeses   vinculats a l’activitat econòmica   realitzada per l’autònom, o com diu Hisenda, que estiguin “afectes” a la mateixa “.
  • han de trobar   convenientment justificats   mitjançant les corresponents factures. En ocasions poden valer rebuts.
  • han d’estar   registrats comptablement   per l’autònom en els seus corresponents llibres de despeses i inversions.

HABITATGE

Si es realitza l’activitat professional en un habitatge s’ha de notific a ra Hisenda, indicant el percentatge del domicili dedicat a l’activitat. El normal és que sigui una habitació o màxim dos, de manera que es afectarà entre un 15% i un 50% com a màxim si no es vol tenir problemes de prova.

En cas d’estar llogant, el problema és que s’hauria de tenir dues factures diferenciades, ja que el lloguer de la part professional ha d’incloure IVA. I això ho fa molt poca gent, en bona part pel destorb que suposa per al propietari.

Subministraments domèstics A partir d’2018.01.01 per la Llei 6/2017 de 24 d’octubre es permetrà que els autònoms que així l’hi hagin notificat a Hisenda, puguin deduir-se el 30% de les despeses en subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia i internet.

VEHICLE

Només podran ser deduïbles les despeses relacionades amb el vehicle com les amortitzacions i altres despeses relacionades amb la ut i zació, quan s’acrediti per qualsevol mitjà de prova vàlid en dret la ut i zació exclusiva d’aquest. El vehicle es considerarà que té utilització exclusiva només en els casos establerts i nart 22.2 reglament d’IRPF o quan es doni la a plicació d’algunes de les excepcions de l’article 22.4 RIRPF

Art 22RIRPF – Només es considerarà que té utilització exclusiva aquells que s’utilitze c en només per a l’activitat econòmica .I han de figurar en la comptabilitat de l’activitat econòmica del contribuent.

 

DESPESES DEDUÏBLES PER A PERSONES FISICAS, EN ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA

Art 22.4 IRPF – no es podrà aplicar als automòbils turismes, ciclomotors, embarcacions excepte:

  • Vehicles mixtos destinats al transport de mercaderies
  • Els destinats a transports de viatgers amb contraprestació.
  • Els destinats a serveis d’ensenyament ç
  • Els destinats als desplaçaments d’Agents Comercials

 

La resta d’autònoms no es poden deduir aquestes despeses per l’IRPF i només fins a un 50% en el cas de l’IVA. Adquirir el cotxe en rènting és una opció cada vegada més estesa, tot i que està subjecta a les mateixes limitacions fiscals esmentades pel que fa a la deducció de les quotes i l’IVA suportat en les mateixes.

Per tant en els casos que no es compleixin els requisits no es poden deduir: gasolina, segur vehicle, ITV, reparacions, autopistes ni amortització.

 

CORRELACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES

La deduïbilitat de les despeses està condicionada al principi de correlació amb els ingressos, per tant aquells que s’acrediti que s’han ocasionat en l’exercici de l’activitat, que siguin necessaris per a l’obtenció dels ingressos seran deduïbles, mentre que quan no hi hagi vinculació o no es pugui provar suficient, no seran deduïbles per a activitat econòmica,

A més la deduïbilitat de les citades despeses està condicionada al fet que quedin convenientment justificats mitjançant original de la factura o document equivalent i registrats en els llibres registre que amb caràcter obligatori han de portar els contribuents en estimació directa simplificada.

Per tant les factures simplificades i els tiquets no són acreditació suficient d’una despesa en no ser títols nominatius. (Requisits RD 1619/2012 art 1 i següents obligacions de facturació)

Les despeses de restaurant que corresponen a invitacions del contribuent a altres persones en l’àmbit de l’activitat professional, a més de ser difícil de demostrar que no corresponen a l’esfera privada, es consideren convenients i no necessaris pel que no són deduïbles (TEAC juliol / 06/2002)

A partir d’2018.01.01 segons llei 6/2017 els autònoms podran deduir-se fins a 26,67 euros diaris per despeses en dietes i manutenció per motius de treball (48,08 euros si és a l’estranger), sempre que el pagament estigui fet per mitjans telemàtics perquè pugui quedar acreditatmitjançant factura

 

DESPESES DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓ

Art 30 del Reglament d’IRPF Reial Decret 439/2007 s’aplica un 5% de despeses de difícil justificació que s’aplica en confeccionar la declaració de renda anual.

El Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (RIRPF) disposa en el seu article 30.2º que “el conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es quantifica aplicant el percentatge del 5 per cent sobre el rendiment net, exclòs aquest concepte, sense que la quantia resultant pugui superar 2.000 euros anuals “.

El límit de 2.000 euros s’aplicarà individualment per cada contribuent sobre el conjunt dels rendiments nets de les seves activitats econòmiques. Per tant, si el contribuent té diverses activitats econòmiques, el límit serà d’aplicació tenint en consideració els rendiments en conjunt de totes elles.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...