Ultimes novetats

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE: QUINES OBLIGACIONS FISCALS TENEN?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Què són?

Una entitat sense ànim de lucre és aquella que destina la seva activitat a aconseguir un objectiu no econòmic, mitjançant la realització d’activitats ja siguin en benefici d’associats, terceres persones o bé la comunitat en general.

Es consideren entitats sense ànim de lucre les següents:

 • Associacions declarades d’utilitat pública.
 • Organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, sempre que en tinguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
 • Delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de Fundacions.
 • Federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades a aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.
 • Federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

 

Com es constitueixen? Requisits mínims

Els requisits que han de complir les entitats sense fins lucratius, a efectes de l’aplicació de la Llei 49/2002, són els següents:

 • Perseguir finalitats d’interès general com els de defensa dels drets humans, de fo­mento de l’economia social, d’investigació científica, entre d’altres.
 • Destinar a la realització de les esmentades finalitats almenys el 70% de les rendes i ingressos assenyalats a l’article 3.2º de la Llei 49/2002 i la resta de les rendes i ingressos a incrementar la dotació patrimonial o les reserves, en el termini comprès entre l’inici de l’exercici en què s’hagin obtingut les respectives rendes i ingressos i els quatre anys següents al tancament de l’esmentat exercici.
 • Que l’activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària.
 • Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i els cònjuges o parents fins al quart grau inclusivament de qualsevol d’ells no siguin els destinataris principals de les activitats que es realitzin per les entitats, ni es beneficiïn de condicions especials per utilitzar els seus serveis.
 • Que els càrrecs de patró, representant estatutari i membre de l’òrgan de govern siguin gratuïts, amb les excepcions previstes en l’esmentada Llei 49/2002.
 • Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destini en la seva totalitat a alguna de les enti­tats considerades com entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 d’aquesta Llei 49/2002, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d’interès general, i aquesta circumstància estigui expressament contemplada en el negoci fundacional o als estatuts de l’entitat dissolta.
 • Que estiguin inscrites en el registre corresponent.
 • Que compleixin les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es regeixen o, en el seu defecte, en el Codi de Comerç i disposicions complementàries.
 • Que compleixin les obligacions de rendició de comptes que estableixi la seva legislació espe­cífica.En absència de previsió legal específica, hauran de retre comptes abans de transcu­rridos sis mesos des del tancament del seu exercici davant de l’organisme públic encarregat del registre corresponent.
 • Que elaborin anualment una memòria econòmica en els termes assenyalats en la Llei 49/2002.

 

Obligacions fiscals i comptables

 

Respecte a l’IVA, hauria de repercutir-lo si fa algun esdeveniment, publicació, etc.,  i presentar autoliquidació en el model 303. Per la resta estaria exempt d’IVA.

Respecte als tributs locals i impostos cedits a les comunitats autònomes:

-Exemptes en l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

-Exempció en l’IBI si els immobles no estan afectes a activitats econòmiques.

-Exempció de l’IAE.

-Exempció de la plusvàlua municipal.

En l’Impost de Societats les entitats sense ànim de lucre es troben dins el règim especial d’entitats parcialment exemptes, que explicarem a continuació.

Aquest tipus de societat tenen principalment dues obligacions comptables:

 • Han de portar una comptabilitat ajustada al Pla General de Comptabilitat sectorial (Pla Comptable de les entitats sense fins lucratius).
 • Han de presentar uns comptes anuals, signats pel balanç de situació al final de cada exercici, compte de resultats i memòria econòmica.

 

Entitats parcialment exemptes d’Impost de Societats. Activitats que tributen

 

Les entitats parcialment exemptes estaran obligades a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes. No tindran obligació de presentar declaració quan es compleixin els següents requisits:

Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.

Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin  els 2.000 euros.

Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.

 

Responsabilitat dels membres de la junta directiva

 

A grans trets, podríem diferenciar la responsabilitat de les entitats en termes de:

 

 • Responsabilitat Civil

 

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i d’altres persones que obrin en nom i representació de l’associació, respondran davant d’aquesta, dels associats (que mai respondran en nom de la societat) i de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes de dol, culpa o negligència. Aquests respondran amb els béns personals i de forma solidària.

 

 • Responsabilitat Administrativa

 

En cas d’infraccions administratives, l’Administració pública pot actuar en potestat sancionadora en cas que hi hagi dol, culpa o negligència. La responsabilitat recaurà exclusivament sobre la persona física que hagi actuat en la infracció. Si no fos possible determinar-la, es respondrà solidàriament quedant exonerats aquells qui puguin acreditar que no han participat en la seva aprovació o execució.

 

 • Responsabilitat Penal

 

Les Associacions poden ser penalment responsables dels delictes realitzats en nom de les mateixes pels seus representants legals (la Junta Directiva) o les persones que sota l’autoritat d’aquests representants hagin pogut cometre delictes per falta de supervisió i control.

Les penes generalment seran una multa, a diferència de les persones físiques que hagin comès el delicte, que hauran de respondre podent ser castigades amb una pena de privació de la llibertat.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 07 de desembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...