Ultimes novetats

FACTURACIÓ: QUÈ ÉS, EXEMPCIONS DE FACTURACIÓ I COM FER UNA FACTURA

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FACTURACIÓ

La FACTURA la podem definir com el document principal a l’hora de justificar les nostres transaccions amb tercers.

Amb caràcter general, empresaris i professionals estan obligats a emetre factures, així com a guardar les factures rebudes.

 

Es distingeixen tres tipus d’operacions en les que s’ha d’emetre factura:

 

 • Operacions subjectes i no exemptes: per repercutir o deduir-nos el tribut.
 • Operacions subjectes i exemptes: per documentar el dret a la deducció d’IVA.
 • Operacions no subjectes: per documentar el dret a la deducció.

 

Es a dir, que s’ha d’expedir factura en quasi tots els casos. Per  tant, és més senzill tenir en compte les excepcions en les que no es obligada l’emisió de factura, sempre que el destinatari no la necessiti i que el subjecte passiu no sigui el destinatari:

 

Operacions exemptes:

 • Operacions d’empresaris en régim de recarrec d’eqivalència.
 • Operacions d’empresaris en régim especial simplificat excepte quan determinen la quota devengada pel volum d’ingressos.
 • Operacions d’empresaris en régim especial d’agricultura, ramaderia i pesca, excepte entregues de bens inmobles.
 • Les que autoritzi l’organ competent de l’administració tributaria.

Es pot substituir la factura per tiquets, emetent original i còpia, amb possible substitució en operacions que no sobrepassin els 3.000€ per activitats com:

 

 • Vendes minoristes.
 • Vendes o serveis en ambulàncies.
 • Vendes o serveis a domicili del consumidor.
 • Transport de persones amb els seus equipatges.
 • Serveis d’hosteleria i restauració, excepte hotels.
 • Serveis prestats per sales de ball i discoteques.
 • Serveis telefònics prestats mitjançant cabines.
 • Serveis de perruqueria i els prestats per instituts de bellesa.
 • Utilització d’instal·lacions esportives.
 • Revel·lat de fotografia i serveis prestats per estudis fotografics.
 • Aparcament i estacionament de vehicles.
 • Lloguer de pel·licules.
 • Serveis de bugaderia.
 • Serveis d’utilització d’autopistes de peatge.
 • Les que autoritzi l’organ competent de l’administració tributaria.

 

Els tiquets han de tenir numero i serie si escau, dades ficals de l’obligat a expedir-lo, el tipus d’IVA aplicat o l’expresió “iva inclòs” i la contraprestració total.

 

Cal tenir en compte que els tiquets estan destinats a consumidors finals, i en el cas de les empreses a acreditar despeses, en cap cas donen dret a la deducció d’IVA.

 

Es dona l’oportunitat de que el client o un tercer expedeixi la factura amb previ acord per escrit amb el subjecte passiu i enviant-li copia de cada factura abans del 16 de cada mes de presentació d’IVA. Si el subjecte passiu no la refusa en 15 dies desde la recepció es consideren tàcitament acceptades.

 

Com fer una factura:

La factura, per a ser vàlida,  ha de tenir totes  les característiques següents:

 • número correlatiu i serie, si escau
 • data d’expedició
 • dades d’identificació del subjecte pasiu (número d’identificació fiscal, nom i cognoms o rao social completa )
 • dades d’identificació fiscal del destinatari, excepte en operacions inferiors a 100 euros amb destinatari no empresari ni profesionals
 • domicili de l’expedidor obligat i del destinantari
 • descripció de l’operació per la determinació de la base imposable
 • import de la base imposable, rebaixes, descomptes, tipus impositiu i quota tributaria
 • data d’efectuament de les operacions, si es diferent a la d’expedició
 • les còpies han de indicar-se com a tals
 • en supostos d’excenció o de no subjecció s’ha d’assenyalar la dispocició que l’ampara a la directiva o a la llei
 • en el cas d’entregues d’elements de transport nous s’han d’incloure les característiques del mateix.

 

Tant factures com tiquets poden emetre’s en paper o suport electronic, amb la constatació de la data d’emisió real. Si el destinatari és subjecte pasiu, es pot emetre fins a un mes despres de l’operació, pero s’ha de fer sempre abans del 16 del mes de liquidació d’IVA.

Els imports poden ser expresats en qualsevol moneda, però la quota d’IVA ha de ser en euros.

Es pot emprar qualsevol llengua oficial.

Si s’emet un “duplicat” s’ha de reflexar aquesta condició.

Es poden emetre factures i tiquets rectioficatius quan s’origini algun dels casos següents:

 • l’original no sigui correcte en els imports o forma
 • amb els rappels
 • com a conseqüència de resolucions judicials per situacions concretes

Les factures esmentades anteriorment, les rectificatives, han de portar una numeració diferent a les factures i tiquets normals.

Les factures i els tiquets s’han de conservar.  Els originals, es poden conservar en suport paper o en suport electronic, sempre i quan siguin de fàcil accés i sense demora per part de l’Administració. Amb carácter general, s’han de conservar totes les factures i justificants tributaris durant els quatre anys immediats següents.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat del Vallès a 3 de novembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...