MATRICULACIÓ I CANVI DE TITULARITAT DURANT LA COVID19

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de matriculació i canvi de titularitat de determinats vehicles (necessaris per a garantir l’adequat funcionament de les operacions de transport de mercaderies i assegurar el necessari abastiment de productes a la població, així com dels transports permesos per les disposicions aprovades o que s’aprovin en ocasió de la declaració de l’estat d’alarma).

L’atenció a el públic en les Direccions i Oficines Locals de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, com en altres dependències homologues de les administracions, ha quedat suspesa temporalmente. 

Quan no sigui materialment possible l’acreditació d’algun dels requisits, per requerir necessàriament una tramitació no telemàtica, els sol·licitants podran excepcionalment, en substitució de l’anterior, subscriure una declaració responsable, indicant que compleixen totes les circumstàncies particulars establertes per la normativa sectorial d’aplicació per a l’obtenció o emplenar el requisit que es tracti, i que tan aviat sigui possible, i en tot cas, en el termini d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma, el formalitzaran davant l’Administració competent .

Per a més informació entri al següent enllaç: BOE-A-2020-4260

 

Sant Cugat a 3 d’abril 2020