Article 10: Registre de jornada

El text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, queda modificat en els següents termes:

  • Es modifica l’Article 34, afegint un nou apartat 9, amb la següent redacció:

 

«9. L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb el representants legals dels treballadors en l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

L’empresa conservarà els registres a que es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.»

 

Com s’haurà de fitxar al treball

L’Estatut dels Treballadors no descriu un mètode únic de fitxar o registrar la jornada. Únicament indica que l’empresa haurà d’acordar amb els treballadors com organitzar el registre i la manera de documentar-ho.

En conseqüència, podrien servir tant els mètodes tradicionals com la signatura dels empleats en una fulla amb les hores detallades o també, sistemes digitals com l’ús de l’empremta digital. En qualsevol cas, des d’Inspecció de Treball han assenyalat que, en cap cas, valdran com a registre els quadrants horaris.