Ultimes novetats

CORONAVIRUS I EMPRESES: Quines mesures preventives ha d’adoptar l’empresa?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CORONAVIRUS I EMPRESES: Quines mesures preventives ha d’adoptar l’empresa?

 

D’acord amb el que estableix la LPRL, l’empresa té l’obligació de vetllar per la salut de les persones i adoptar totes les mesures que siguin necessàries per preservar la salut d’aquestes. Els serveis de prevenció de les empreses estan obligats a «proporcionar a l’empresa l’assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc» (art. 31 LPRL i art. 19 RSP).

En primer lloc, s’ha d’informar a tot el personal, d’acord amb les instruccions que les autoritats sanitàries vagin indicant (Procediment d’actuació dels serveis de prevenció).

Quan sigui necessari per a la realització de les activitats, l’empresa ha de facilitar els Equips de Prevenció Individual (EPLS) adequats (art. 17 LPRL). Així mateix, en aquelles activitats en que un gran nombre de persones romanen de forma continuada en el lloc de treball s’ha de tenir vigilància específica.

També es recomana prohibir els viatges de treball a aquelles zones de risc en que s’hagi decretat l’aïllament i restringir al màxim els viatges a zones en que s’hagin detectat un ampli nombre de contagis.

Si es disposa dels mitjans tecnològics adequats, el teletreball és una mesura preventiva recomanada pel Ministeri de Treball. Es tractaria d’una mesura de caràcter excepcional i temporal adoptada per acord col·lectiu o individual.

 

Si no s’adopten mesures preventives, què pot passar?

Si es produeix un contagi al centre de treball perquè l’empresa no ha adoptat cap mesura de prevenció, aquest contagi és considerat accident de treball i es produirà un recàrrec per falta de mesures de seguretat de les prestacions que la Seguretat Social aboni per la malaltia , a més de ser sancionada per infracció greu, d’acord amb el que estableix l’art. 12 LISOS amb multes de fins a 40.985 euros (art. 40.2.b LISOS).

 

Les empreses no hauran de pagar les cotitzacions

El Ministeri de Treball ha aclarit que aquelles empreses que interrompin completament la seva activitat laboral o directament tanquin de manera temporal, no hauran de pagar cotitzacions a la Seguretat Social si poden acreditar el tancament per força major.

” La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà exonerar a l’empresari de l’abonament de les quotes a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió, mantenint la condició del citat període com a efectivament cotitzat pel treballador ”. El cost passarà a assumir-lo l’erari públic.

 

Quines conseqüències té un acomiadament per emergència civil?

En aquells casos en que es produeixin acomiadaments per emergència de protecció civil, les indemnitzacions dels treballadors aniran a càrrec de el Fons de Garantia Salarial i no de l’empresa, respectant sempre els límits legalment establerts.

 

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...