Ultimes novetats

LES SANCIONS I INFRACCIONS TRIBUTÀRIES: TIPUS, SANCIONS I CONSEQÜÈNCIES DE NO PAGAR-LES

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LES SANCIONS I INFRACCIONS TRIBUTÀRIES

Quina llei les regula?

Les sancions i infraccions tributàries estan recollides a la Llei General Tributària (58/2003)

Tipus d’infracció i sanció corresponent

Fora de termini

 

En el cas d’una presentació fora de termini d’una de les declaracions tributàries, la sanció variarà en funció del resultat de la declaració, i de si aquesta presentació es fa abans d’haver rebut cap requeriment reclamant-la per part de l’Agència Tributària.

Si es presenta sense haver estat requerida, i la declaració és positiva, l’única sanció serà un recàrrec d’un 5%, 10% o 15% respecte de l’import deixat d’ingressar en termini, quan el temps passat des d’aquella data hagi estat d’entre 0 i 3 mesos, d’entre 3 i 6 mesos i d’entre 6 i 12 mesos, respectivament.

A partir dels 12 mesos, la sanció és d’un 20%, més els corresponents interessos.

Si la declaració és negativa o a zero, la sanció serà fixa, per un import de 100 euros, també sempre i quan no s’hagi rebut cap requeriment.

Quan ha estat l’Administració Tributària la que ha requerit la presentació del model en qüestió, la sanció habitual serà de 200 euros en el cas de les declaracions negatives o a zero.

En el cas de les declaracions positives que hagin estat requerides, l’Administració Tributària qualificarà la sanció com a lleu, greu o molt greu, segons els barems fixats a l’article 191 de la Llei General Tributària, i imposarà la sanció en funció d’aquesta qualificació.

No es regeixen pels mateixos criteris descrits al punt anterior les declaracions informatives (les més habituals, els models 190, 180, 182 i 347).

Si la presentació fora de termini de la declaració es produeix abans de ser requerida per Hisenda, la sanció serà de 10 euros per cada declarat, amb un mínim de 150 euros i un màxim de 10.000 euros.

Si la presentació es fa després de rebre un requeriment per part de l’Agència Tributària, la sanció és del doble: 20 euros per cada declarat, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

 

Dins de termini

 

En el cas d’una presentació dins el termini, però incorrecta, l’Agència Tributària ha de qualificar la gravetat de la infracció. N’hi ha de tres tipus:

 • Sancions tributàries lleus. Quan la quantitat deixada d’ingressar no superi els 3.000 euros. Si és superior a aquesta quantitat, quan no existeixi ocultació, la sanció serà del 50% sobre la base de la sanció.
 • Sancions tributàries greus. Quan la base de la sanció (quantitat no ingressada) sigui superior a 3.000 euros i existeixi ocultació. També quan hi hagi incorreccions en la comptabilitat, s’hagin usat factures o justificants falsos o falsejats. La sanció oscil·larà entre el 50% i el 100% sobre la base de la sanció.
 • Sancions tributàries molt greus. Suposen entre el 100% i el 150% de la base de la sanció, normalment quan s’utilitzen mitjans fraudulents i deixar d’ingressar retencions o ingressos a compte que representin més del 50% de l’import de la base de la sanció.

 

Terminis

La multa ha de fer-se efectiva en els òrgans de recaptació de l’Administració, o a través de les entitats financeres, dins dels 15 dies hàbils següents a la data d’haver-se fet ferm, la qual cosa constitueix el pagament de la sanció en període voluntari.

 

Reduccions aplicables

Les sancions imposades segons s’indica en l’apartat anterior es podran reduir en els percentatges següents:

 • 50% en els supòsits d’acta amb acord, segons el previst en l’article 155 de la Llei 58/2003.
 • 30% en els casos de conformitat.

A més, i un cop aplicada si s’escau alguna de les anteriors reduccions, es produirà una reducció addicional d’un 25% sempre que:

 • es realitzi l’ingrés total de l’import restant de la sanció en període voluntari, sense haver presentat sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament, i
 • que no s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.

 

Què passa si no es paga la sanció?

El no pagament d’aquestes sancions pot resultar en l’aplicació de procediments de constrenyiment, mitjançant els quals l’Agència Tributària a través de l’execució forçosa de béns i drets del patrimoni del deutor, aplicant recàrrecs de fins al 20%.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 20 de novembre de 2020

EL TEU PROJECTE ÉS EL NOSTRE REPTE

Truca al 938 205 373, escriu un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o fes la teva consulta en el següent formulari:  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  Ultimes novetats

  Posts relacionats

  NOVETATS FISCALS 2024

  NOVETATS FISCALS 2024

  El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...