Ultimes novetats

MODEL 369 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT PER A VENDES A DISTÀNCIA (IVA ECOMMERCE)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A VENDES A DISTÀNCIA

Ordre *HAC/610/2021, de 16 de juny (LA LLEI 13908/2021)

QUÈ ÉS

Des de l’1 de juliol de 2021 són aplicables pels subjectes passius els règims especials de finestreta única prevists per als lliuraments de béns que, adquirits per consumidors finals, per norma general a través d’internet i plataformes digitals, són subministrats des d’un altre estat membre o un país tercer, i les prestacions de serveis efectuades a favor de consumidors finals per empresaris no establerts en l’Estat membre on, conforme a les regles de localització del fet imposable, queden subjectes a l’IVA.

Permetrà que els empresaris o professionals ingressin l’IVA reportat per les seves operacions en la Comunitat (Estats membres de consum) mitjançant una única declaració-liquidació per via electrònica davant l’Administració tributària de l’Estat membre pel qual hagi optat.

 

OBLIGATS

Els empresaris o professionals acollits al règim especial aplicable als serveis prestats per subjectes passius no establerts en la Comunitat, l’Estat membre d’identificació de la qual sigui Espanya, hauran de presentar una autoliquidació per cada trimestre natural.

Els empresaris o professionals acollits al règim especial aplicable a les vendes intracomunitàries a distància de béns, als lliuraments de béns dins d’un Estat membre efectuades a través d’interfícies electròniques que facilitin aquests lliuraments i als serveis prestats per subjectes passius establerts en la Comunitat, però no en l’Estat membre de consum, l’Estat membre d’identificació del qual sigui Espanya, hauran de presentar una autoliquidació per cada trimestre natural.

Els empresaris o professionals acollits al règim especial aplicable a les vendes a distància de béns importats de territoris tercers o de tercers països, que no hagin designat a un intermediari, i l’Estat membre d’identificació del qual sigui Espanya, hauran de presentar una autoliquidació per cada mes natural.

Els intermediaris establerts en el territori d’aplicació de l’impost que actuïn per compte d’empresaris o professionals acollits al règim especial aplicable a les vendes a distància de béns importats de territoris tercers o de tercers països, i l’Estat membre d’identificació dels quals sigui Espanya, hauran de presentar una autoliquidació per cada mes natural i per cada empresari o professional pel compte del qual actuïn.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Es presentarà dins del mes natural següent al del final del període al qual es refereixi l’autoliquidació.

Per exemple, si el contribuent duu a terme la presentació del Model 035 d’inici l’1 d’agost de 2021, el Règim es farà efectiu l’1 d’octubre de 2021.

Els canvis en qualsevol d’aquests règims hauran de declarar-se a l’Agència Tributària fins al desè dia del mes següent al mes en què es va fer el canvi, com tard. (model 035)

S’han de notificar les intencions de cessament a l’Agència Estatal d’Administració Tributària almenys quinze dies abans de finalitzar el trimestre natural anterior a aquell en el qual es pretengui deixar d’utilitzar el règim. (model 035)

 

FORMES DE PRESENTACIÓ

Els obligats han de remetre o emplenar les dades disponibles del formulari disponible en la *AEAT. També poden utilitzar un programa informàtic que permeti obtenir el fitxer de la declaració.

Els obligats han de realitzar, si escau, l’ingrés a través d’un càrrec en compte d’una entitat col·laboradora amb la *AEAT.

Els obligats han de presentar l’autoliquidació obligatòriament de manera electrònica emprant per a això un certificat electrònic (o, en el seu cas, mitjançant el sistema Cl@ve)

En cas que no sigui possible completar la presentació per causes tècniques, es podrà realitzar en els quatre dies naturals següents a la fi del termini.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 21 de juliol de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...