Ultimes novetats

NOVETAT! – MODIFICACIÓ DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Modificació de la plusvàlua municipal (RD-llei 26/2021)

Apreciats clients,

Adjuntem de forma resumida el que cal saber sobre la modificació de la plusvàlua. Restem a la vostra disposició.

 

Reial Decret -llei 26/2021 de 8 de novembre BOE de 9/112021. 

La naturalesa de l’impost es manté, el tribut grava el valor dels terrenys de naturalesa urbana, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentant al llarg d’un període de 20 anys.

La nova normativa pretén millorar el càlcul de la base imposable, establint dues opcions per determinar la quota tributària, permetent al contribuent optar per la més beneficiosa.

 

MÈTODE GENERAL

La base imposable es podrà calcular com el resultat de multiplicar el valor del sol en el moment de la meritació del tribut pels coeficients que aprovin els ajuntaments de cada municipi i que seran actualitzats anualment. Dits coeficients no podran excedir dels que s’indica a continuació (art 107.4) 

En el cas d’operacions realitzades en terminis inferiors a un any des de l’adquisició, es deuran computar els mesos complerts de tinença de l’immoble.

 

2º MÈTODE OPCIONAL DIFERÈNCIA DE VALOR COMPRAVENDA 

Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la calculada amb el valor cadastral, podrà aplicar-se aquest segon mètode. 

Es tracta de determinar la diferència entre els valors del sol en les dates de compra i venda. 

(es prendrà com valor el major entre el qual consta en l’escriptura que documenti l’operació o el comprovat per l’administració tributària) 

No es podran computar en aquest procediment de càlcul les despeses i tributs que graven dites operacions d’adquisició i transmissió 

 

CASOS DE NO SUBJECCIÓ (QUAN NO HI HA INCREMENT EN EL VALOR DEL SOL) 

S’introdueix un nou suposat per aquelles operacions que s’acrediti que no ha existit  increment de valor. Per això els interessats deuran declarar la transmissió, així com aportar els títols que documenten la transmissió i adquisició. 

A més, es mantenen els casos ja existents de no subjecció com en el cas de terrenys rústics o de dissolució de condomini per sentència judicial. 

 

ENTRADA EN VIGOR 

La nova normativa entra en vigor l’endemà al de la seva publicació, és a dir, el 10 de novembre de 2021.

Els ajuntaments deuran adaptar el seu marc legal al disposat en el reial decret llei en el termini de 6 mesos. Fins que s’adaptin les ordenances municipals, resultarà d’aplicació el marc legal disposat en el nou real decret llei, prenent, per la determinació de la base imposable de l’impost, els nous coeficients màxims establerts en aquest.

 

TERMINI PER LIQUIDAR L’IMPOST 

Transmissions intervivos, donacions i constitució dels drets reals: 30 dies hàbils. Transmissions mortis causa: 6 mesos des de la data de la mort, prorrogable altres 6 mesos, sempre que se sol·liciti en el període anterior.

 

IRRETROACTIVITAT DE LA NOVA NORMATIVA 

La nova norma no té caràcter retroactiu. Això crea una espècie de buit legal per les operacions celebrades durant el període des que es va conèixer la sentència complerta del Tribunal Constitucional, el 26 d’octubre de 2021, fins que entri en vigor el Reial Decret-llei, el 10 de novembre de 2021.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 15 de novembre de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...