MORATÒRIA SEGURETAT SOCIAL COVID19

Segons el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març, en la Secció 2 Mesures de suport als autònoms, en l’article 34 s’estableix que s’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i treballadors per compte propi que ho sol·licitin i compleixin els requisits, que establirà el Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el cas de concedir la moratòria, afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social, el període de meritació de la qual serà, per a empreses entre abril i juny, i en el cas de treballadors per compte propi, maig i juliol.

Les sol·licituds s’hauran de realitzar, en cas d’empreses mitjançant el sistema RED, i els treballadors per compte propi a través del sistema RED o la Seu electrònica de la Seguretat Social. Les empreses hauran de presentar sol·licituds individuals per a cada compte de cotització on figurin d’alta els treballadors.

Les sol·licituds hauran de comunicar-se a la Tresoreria dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés de la meritació.

En un període de tres mesos es donaran respostes a aquestes sol·licituds.

 

Sant Cugat a 2 de abril 2020