Ultimes novetats

NOVETAT! – Ajuts a treballadors autònoms individuals o que formin part d’una microempresa afectats per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NOVETAT! – Ajuts a treballadors autònoms individuals o que formin part d’una microempresa afectats per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia

 

Els destinataris dels ajuts seran les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia, sempre i quan compleixin els següents requisits:

 • Tinguin el seu domicili fiscal a Espanya
 • Es tractin d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d’establiment permanent.

Aquests ajuts tindran caràcter finalista i s’hauran d’aplicar a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i d’altres creditors (financers i no financers), així com despeses fixes, en aquest ordre i sempre que:

 • S’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.
 • Procedeixin de contractes anteriors a 13 de març de 2021.

Destinataris

 • Empresaris o professionals i entitats adscrites a sectors de l’Annex I, que tinguin un volum anual declarat, l’IVA o un tribut indirecte equivalent durant el 2020 que hagi caigut més d’un 30% respecte el 2019.
 • Empresaris o professionals amb règim d’estimació objectiva a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) adscrits als sectors inclosos a l’Annex I.
 • En el cas de grups consolidats que tributin Impost de Societats (IS) en règim de tributació consolidada, s’entendrà el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats. El requisit de volum d’operacions que ha de decaure es considera en la totalitat de les societats que formen el grup.

No són destinataris:

 •  Els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que compleixin els requisits anteriorment nombrats i a la declaració de l’IRPF de 2019 s’hagi declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les que hauria aplicat el mètode d’estimació directa, o la base imposable de l’IS o l’Impost de la Renda de no Residents hagi resultat negativa abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Requisits

 • No haver sigut condemnat per sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics per delictes de prevaricació, suborn, malversació de fons públics, tràfic d’influències, frau, exaccions il·legals i delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa per la qual s’hagi declarat culpable, a una resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver-se declarat insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs (a excepció que hagi adquirit l’eficàcia en un conveni) no estar subjectes a intervenció judicial o inhabilitats, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació establert a la sentència.
 • No tenir la residència fiscal a un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

Compromís

Els destinataris de les mesures han d’assumir els següents compromisos:
• Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins el 30 de juny de 2022.
• No repartir dividends durant 2021 i 2022.
• No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció en un període de dos anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.

Quantia

 • 3.000€ per a empresaris o professionals en règim d’estimació objectiva a l’IRPF.
 • Per a aquells empresaris i professionals que tinguin un volum anual declarat, de l’IVA o tribut indirecte equivalent que hagi caigut més d’un 30% durant l’any 2020 respecte el 2019, l’ajut màxim que es concedirà serà el 40% de la caiguda del volum d’operacions d’un exercici respecte l’anterior, que superi el 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa a l’IRPF, així com entitats i establiments permanents que tinguin 10 o menys treballadors. En el cas que tinguin un número de treballadors superior a 10, l’import serà del 20% de la caiguda.

L’ajut no podrà ser inferior a 4.000€ ni superior a 200.000€.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 18 de març de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...