NOVETAT! – Ajuts a treballadors autònoms individuals o que formin part d’una microempresa afectats per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia

 

Els destinataris dels ajuts seran les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia, sempre i quan compleixin els següents requisits:

 • Tinguin el seu domicili fiscal a Espanya
 • Es tractin d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d’establiment permanent.

Aquests ajuts tindran caràcter finalista i s’hauran d’aplicar a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i d’altres creditors (financers i no financers), així com despeses fixes, en aquest ordre i sempre que:

 • S’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.
 • Procedeixin de contractes anteriors a 13 de març de 2021.

Destinataris

 • Empresaris o professionals i entitats adscrites a sectors de l’Annex I, que tinguin un volum anual declarat, l’IVA o un tribut indirecte equivalent durant el 2020 que hagi caigut més d’un 30% respecte el 2019.
 • Empresaris o professionals amb règim d’estimació objectiva a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) adscrits als sectors inclosos a l’Annex I.
 • En el cas de grups consolidats que tributin Impost de Societats (IS) en règim de tributació consolidada, s’entendrà el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats. El requisit de volum d’operacions que ha de decaure es considera en la totalitat de les societats que formen el grup.

No són destinataris:

 •  Els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que compleixin els requisits anteriorment nombrats i a la declaració de l’IRPF de 2019 s’hagi declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les que hauria aplicat el mètode d’estimació directa, o la base imposable de l’IS o l’Impost de la Renda de no Residents hagi resultat negativa abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Requisits

 • No haver sigut condemnat per sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics per delictes de prevaricació, suborn, malversació de fons públics, tràfic d’influències, frau, exaccions il·legals i delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa per la qual s’hagi declarat culpable, a una resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver-se declarat insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs (a excepció que hagi adquirit l’eficàcia en un conveni) no estar subjectes a intervenció judicial o inhabilitats, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació establert a la sentència.
 • No tenir la residència fiscal a un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

Compromís

Els destinataris de les mesures han d’assumir els següents compromisos:
• Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins el 30 de juny de 2022.
• No repartir dividends durant 2021 i 2022.
• No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció en un període de dos anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.

Quantia

 • 3.000€ per a empresaris o professionals en règim d’estimació objectiva a l’IRPF.
 • Per a aquells empresaris i professionals que tinguin un volum anual declarat, de l’IVA o tribut indirecte equivalent que hagi caigut més d’un 30% durant l’any 2020 respecte el 2019, l’ajut màxim que es concedirà serà el 40% de la caiguda del volum d’operacions d’un exercici respecte l’anterior, que superi el 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa a l’IRPF, així com entitats i establiments permanents que tinguin 10 o menys treballadors. En el cas que tinguin un número de treballadors superior a 10, l’import serà del 20% de la caiguda.

L’ajut no podrà ser inferior a 4.000€ ni superior a 200.000€.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 18 de març de 2021