Ultimes novetats

PARELLA ESTABLE – PARELLA DE FET A CATALUNYA

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

S’entén parelles estables les constituïdes d’acord amb els articles 234-1 i 234-2 del Codi civil de Catalunya.

A Catalunya es considera parella de fet o parella estable, dues persones que compleixin aquests requisits :

 • Major d’edat o menor emancipat .
 • Quan la convivència dura mes de dos anys de manera ininterrompuda o tenen un fill en comú durant la convivència .
 • Quan es formalitza mitjançant escriptura pública ens notari i ho transmet al registre per a la seva inscripció .

REGISTRE DE PARELLES ESTABLES A CATALUNYA

És un Registre de la Generalitat de Catalunya(que depèn del departament de justícia en el qual es poden inscriure les parelles estables constituïdes d’acord amb el codi civil de Catalunya .

El fet de ser parella estable a Catalunya no té validesa en altres països En aquest aspecte no és equiparable al matrimoni . Haurà de fer-se el mateix tràmit en un altre país es desitja equiparar-lo. (a la UE hi ha diversos països que tenen un sistema de parelles estables semblança al nostre)

La inscripció o l’extinció en el Registre de parelles estables és voluntària i no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment de tots dos convivents de la parella. No comporta la liquidació de cap taxa i es pot fer telemàticament o presencialment en les seus que hi ha a Catalunya.

El principal desavantatge de la parella estable respecte al matrimoni és que en el primer cas, la parella no constitueix una unitat familiar, per la qual cosa no és possible accedir a la tributació conjunta de l’IRPF i obtenir els beneficis fiscals derivats.

Ara bé, té alguns avantatges (parella estable) gaudeixen dels mateixos permisos laborals que els cònjuges (matrimoni). Permís per paternitat o maternitat. Permís per malaltia greu o mort de la parella. El permís després del matrimoni o inscripció de la parella estable ( En qualsevol cas, no es podrà gaudir d’aquest permís per tots dos conceptes (per exemple, si primer formalitzo una unió de fet i posteriorment celebro matrimoni).

Les parelles estables tenen dret a assistència sanitària pública: el convivent en parella de fet pot sol·licitar la seva targeta sanitària individual (TSI) a través de CatSalut.

En matèria de Seguretat Social, en cas de parella estable , hi ha la possibilitat d’accedir a una eventual prestació de viduïtat ( si es compleixen els requisits : )

 • Que la parella es trobi inscrita en el Registre de Parelles Estables de Catalunya o s’hagi formalitzat mitjançant escriptura notarial, existint almenys dos anys de convivència abans de la defunció.
 • En cas que no es trobi constituïda parella de fet, demostrar una convivència estable i notòria durant els cinc anys anteriors a la defunció.

I en matèria successòria , quant a parella estable existeix el reconeixement d’una sèrie de drets a favor del membre de la parella supervivent . A Catalunya els drets hereditaris de la parella de fet estan equiparats amb els dels matrimonis.

Les regles hereditàries han de subjectar-se al que consti en el testament. No obstant això, en cas que el testador hagi distribuït l’herència en forma de llegats a favor de tercers, té dret com a mínim a la quarta falcídia, o quota hereditària mínima.

En una herència sense testament els hereus legals són els fills en primer lloc, i en segon lloc mancant descendència, el cònjuge o parella de fet supervivent té dret a l’usdefruit universal de l’herència

DOCUMENTS PER A TRAMITAR LA PARELLA ESTABLE A CATALUNYA

Document d’identitat de les persones sol·licitants.

 1. Certificació literal o completa de naixement de les persones sol·licitants.

Cal sol·licitar aquesta certificació en el registre civil corresponent, de manera presencial o telemàtica, com a màxim dins dels 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’inscripció de la parella estable.

 1. Certificat d’empadronament de convivència històric.
 2. Certificat literal de naixement o llibre de família on consti la descendència en comú en cas de constitució de la parella estable per naixement d’un fill o d’una filla durant la convivència en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial.

DOCUMENTS PER A L’EXTINCIÓ DE LA PARELLA ESTABLE A CATALUNYA:

 • Cessament de la convivència amb ruptura de la comunitat de vida.

Documentació: és necessari aportar un certificat/certificat d’empadronament col·lectiu (emès pel seu Ajuntament) que acrediti, en l’actualitat, que l’altre membre de la parella no consta empadronat en el seu domicili.

 • Mort o declaració de defunció d’un dels convivents.

Documentació: és necessari aportar el certificat de defunció pertinent.

 • Matrimoni de qualsevol dels convivents.

Documentació: és necessari aportar el certificat de matrimoni emès pel Registre Civil.

 • Comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública.

Documentació: En aquest supòsit ha de ser el notari qui enviï l’escriptura pública pel canal habilitat.

 • Causa d’extinció: Voluntat d’un dels convivents notificada fefaentment a l’altre.

 

Documentació: és necessari que s’adjunti el certificat de contingut de l’extinció i el justificant de recepció.

Qualsevol dubte el nostre departament jurídic queda a la seva disposició

Tràmit Sant Cugat

Febrer 2023

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...