Ultimes novetats

PERMÍS DE PATERNITAT

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PERMÍS DE PATERNITAT

 

  • Què és el permís de paternitat i quant dura?

És un subsidi que es dóna als treballadors que suspenguin el contracte de treball o cessin en la seva activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu de el naixement d’un fill, adopció o acolliment. L’última ampliació, vigent des de l’1 de gener de l’any 2020, va elevar la seva durada a 12 setmanes. L’1 de gener de l’2021 entra en vigor un nou augment, que amplia la durada de l’permís a 16 setmanes per als naixements a partir d’aquesta data.

Les quatre primeres setmanes del permís s’han de gaudir de forma ininterrompuda després del part. Les setmanes restants poden ser de gaudi interromput i exercitar-se des de la finalització de l’descans obligatori posterior a el part fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos. Aquest permís, retribuït a el 100%, serà intransferible, de manera que, si el pare no ho gaudeix, no ho podrà cedir a la mare.

Podrà gaudir-se en règim de jornada completa o parcial d’un mínim de el 50%, previ acord amb l’empresari i és compatible i independent del gaudir compartit dels períodes de descans per maternitat.

En el cas dels funcionaris andalusos, el seu permís retribuït i intransferible s’ha ampliat el 2020 a 20 setmanes.

 

  • Són més dies en cas de part múltiple?

Sí. La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. L’última setmana de el període de descans podrà gaudir-se de forma independent en un altre moment dins dels 12 mesos següents a la data de naixement del fill.

 

  • Qui pot demanar el permís per paternitat? Hi ha un període mínim de cotització?

Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, qualsevol que sigui el seu sexe. La prestació per paternitat és independent de la de la mare i compatible amb el gaudi compartit de la de maternitat, sempre que sigui cedit per la mare.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor. En els casos d’adopció o acolliment, la suspensió correspon a un sol dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el descans maternal fora gaudit en la seva totalitat per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

Quan és un de sol el progenitor o adoptant, no pot acumular-se el període de paternitat al de maternitat. El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió o, alternativament, 360 dies al llarg de la vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

  • Hi ha limitacions pel que fa al fill?

Per generar dret a la prestació s’exigeix ​​que l’adoptat o acollit sigui menor de 6 anys. No obstant això, també generen dret els majors de 6 anys, però menors de 18 amb discapacitat o que, per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. S’entén que l’adoptat o acollit està afectat per una discapacitat, quan s’acrediti en un grau igual o superior a l’33%.

 

  • Quan pot gaudir-se del permís per paternitat?

Aquest permís no té per què anar unit al permís per naixement, pots gaudir-dins el període de 16 setmanes del permís per maternitat, o després del mateix.

 

  • Què salari es percep?

El 100%. Inclosos tots els conceptes de la base reguladora, normalment inclosos en tots els complements assignats en la nòmina. El Tribunal Suprem ha determinat que les quantitats rebudes durant el permís de maternitat o paternitat estan exemptes de l’IRPF.

 

  • Quina documentació cal presentar a la Seguretat Social?

L’informe de paternitat de el servei de salut, la sol·licitud del permís remesa a l’empresa i el model oficial de la sol·licitud de paternitat. En el moment de la tramitació cal portar també l’última nòmina, fotocòpia de l’DNI, llibre de família actualitzat i rebut de l’banc en el que s’hagi d’ingressar la retribució. El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes següent a la generació de el dret.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...