Ultimes novetats

LLEI 6/2017, DE 24 D’OCTUBRE, DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 1. NOVES DEDUCCIONS FISCALS PER A AUTÒNOMS

a) Contribuents que afectin parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica.

En aquests casos, seran deduïbles les despeses de subministraments d’aquest habitatge entenent-se per tals aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet.

Tals despeses seran deduïbles en el percentatge que resulti d’aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.

El procediment per calcular l’import deduïble d’aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:

 • L’habitatge habitual d’un contribuent té 100 m². El contribuent afecta a l’activitat econòmica que desenvolupa 40 m². Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 5.000 euros.
 • Proporció de l’habitatge habitual afecte: 40 m² / 100 m² = 40%
 • Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%
 • Despeses deduïbles: 5.000 € x 12% = 600 €

 

b) Despeses de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica.

Els contribuents podran deduir per a la determinació del rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa les despeses de manutenció que compleixin els següents requisits:

 • Ser despeses del propi contribuent.
 • Realitzar-se en el desenvolupament de l’activitat econòmica.
 • Produir-se en establiments de restauració i hostaleria.
 • Hauran d’abonar-se utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

Aquestes despeses tindran com a límit màxim els imports establerts reglamentàriament per a les dietes:

 • 27,27€ DIARIS (48€ A L’ESTRANGER)

 

 1. BONIFICACIONS EN LA QUOTA D’AUTÒNOMS

Per a nous autònoms, amb entrada en vigor al gener de 2018:

 • S’amplia a 24 mesos la tarifa plana per a nous autònoms amb els següents trams: 12 mesos a 50 euros, 6 amb una reducció del 50% de quota (137,97 euros) i altres 6 amb una reducció del 30% (quota de 192,79 euros).
 • Reducció dels requisits d’accés: es flexibilitzen les condicions, reduint el termini sense cotitzar en autònoms a dos anys en lloc de cinc com s’exigeix ara.
 • Autònoms que emprenen per segona vegada amb tarifa plana: s’obre la porta al fet que es beneficiïn de nou de la tarifa plana sempre que hagin transcorregut tres anys de baixa en el Règim Especial d’Autònoms (REPTA).
 • Tarifa plana per a mares autònomes que havent cessat la seva activitat reprenguin el seu negoci abans de dos anys després del cessament.

 

 1. SISTEMES DE COTITZACIÓ EN EL REPTA

 • Pagament per dies reals d’alta: en lloc de pagar la quota d’autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donin d’alta i fins al dia en què es donin de baixa.
 • Quatre terminis per als canvis de cotització: s’amplia de dues a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització.
 • Límits al nombre d’altes i baixes l’any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d’alta i de baixa en el mateix any.

 

 1. RECÀRRECS PER RETARDS EN EL PAGAMENT DE LA QUOTA D’AUTÒNOMS

Les penalitzacions per retards en el pagament de la quota a les Seguretat, que actualment suposen un recàrrec del 20%, es redueixen a un recàrrec del 10% si es paga el deute dins del primer mes natural següent.

 

 1. DEVOLUCIONS PER EXCÉS DE COTITZACIÓ EN PLURIACTIVITAT

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l’excés de cotització sempre que la quantia sigui igual o superior 12.368,23€. La reforma contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l’interessat.

 

 1. MESURES PER AFAVORIR LA CONCILIACIÓ FAMILIAR

Bonificació del 100% de la quota durant la baixa per maternitat o paternitat: els autònoms que es trobin de descans per maternitat, paternitat, adopció o riscos durant l’embaràs comptaran amb una bonificació total de la quota d’autònoms, mentre que fins ara havien de seguir pagant la seva quota d’autònoms.

 

 1. MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ

Bonificacions a la contractació de familiars: Els autònoms que contractin indefinidament a familiars (cònjuge, pares, fills, germans, avis, sogres, néts, gendres i nores) podran beneficiar-se d’una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos. La principal novetat és que es pot contractar als familiars com a treballadors assalariats en el Règim General tot i que convisquin en la llar familiar de l’autònom que contracta.

Entre els requisits es demana que no hi hagi hagut cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors i mantenir el contracte sis mesos després del període bonificat.

 

 1. COBRAMENT DE LA PENSIÓ COMPLETA DEL JUBILAT AUTÒNOM

El treballador per compte propi en edat de jubilació, el personal contractat en el negoci podrà compaginar la seva activitat i rebre el 100% de la pensió.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...