Ultimes novetats

PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El Consell de ministres ha aprovat el 14 de febrer de 2023 la pujada del Salari Mínim Interprofessional en un 8%, amb efectes retroactius des de l’1 de gener d’enguany. Vol dir que tots els treballadors que cobrin per sota aquest salari a jornada completa, se li haurà d’augmentar i pagar les diferències del mes de gener.

QUÈ ÉS EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL?

Segons es desprèn dels articles 26 i 27 ET i de la definició de l’Organització Internacional del Treball, és la quantia mínima de remuneració que un ocupador està obligat a pagar als seus assalariats pel treball que aquests hagin efectuat durant un període determinat, període que a Espanya no pot ser superior a 40 hores setmanals Per a activitats en agricultura, indústria i serveis, queda fixat en 36 euros/dia o 1.080 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos. Es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell. L’SMI és un import brut. Sobre aquesta quantia cal descomptar les cotitzacions a la Seguretat Social i la corresponent retenció d’IRPF. La pujada del salari mínim interprofessional fa efecte durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023, procedint, en conseqüència, l’abonament amb efectes a 1 de gener de 2023.

QUINS COMPLEMENTS SALARIALS COMPUTEN COM A SALARI MÍNIM?

Hem de partir de salari base, la retribució mensual establerta per conveni col·lectiu o, mancant aquest, per contracte individual. Aquest salari s’abona en 14 o en 12 pagues, en funció en si les pagues extraordinàries estan o no prorratejades:

  • 1080 euros per 14 pagues.
  • 1260 euros per 12 pagues.

El salari mínim en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació serà el resultat d’addicionar al salari mínim les corresponents meritacions, sense que en cap cas pugui considerar-se una quantia anual inferior a 15.120 euros.

QUINA QUANTITAT CORRESPON COM A SALARI MÍNIM A LES PERSONES TREBALLADORES EVENTUALS I TEMPORERES, I A PERSONES EMPLEADES DE LLAR?

Les persones treballadores eventuals, així com les temporeres i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, percebran, conjuntament amb l’SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de dues gratificacions extraordinàries (a les quals té dret tota persona treballadora, com a mínim) sobre un salari de 30 dies cadascuna d’elles, sense que l’SMI pugui resultar inferior a 51,15 euros per jornada legal en l’activitat. Quant al SMI d’empleades i empleats que treballin per hores, en règim extern, queda fixat en 8,45 euros per hora efectivament treballada.

A QUI AFECTA LA PUJADA DEL SALARI MÍNIM?

La pujada del salari mínim afecta especialment a les persones treballadores que estan fora de conveni. La regla general és que hi hagi un conveni col·lectiu d’aplicació i la gran majoria té salaris superiors al SMI. Per aquesta raó, devem primer acudir al conveni col·lectiu per a saber quin és el salari basi i si són absorbibles o no els complements salarials. En tot cas, si la persona treballadora cobra menys de 15.120 euros bruts anuals (comptant salari basi i complements no causals: els comuns a totes les persones ocupades en plantilla), l’SMI s’ha d’incrementar fins a arribar a aquesta xifra.

COM AFECTA LA PUJADA DEL SALARI MÍNIM SI ES TREBALLA MENYS DE 40 HORES?

Aquelles persones treballadores el salari de les quals estigui per sobre d’aquest límit anual no notaran cap canvi de manera directa però sí indirectament, en incrementar els límits de salaris i indemnitzacions que aboni el Fons de Garantia Salarial (*FOGASA) o la quantitat de salari protegit enfront d’un embargament. Per a més informació pot contactar-nos per email a administracio@tramitserveis.cat o al número de telèfon 93 820 53 73. Tràmit Sant Cugat del Vallès 15 de gener del 2023

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...