EL REGISTRE RETRIBUTIU

 

El 14 d’abril de 2021 entra en vigor el Real Decret 902/2020, d’igualtat entre dones i homes, l’objecte del qual és fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria de retribució, desenvolupant els mecanismes per identificar i corregir les situacions discriminatòries.

En aquest Real Decret s’estableix que totes les empreses, a partir de la data indicada, estaran obligades a disposar d’un registre retributiu.

El registre retributiu és un document on haurà de recollir-se tota la informació salarial de l’empresa, incloent el personal directiu i els alts càrrecs, de manera detallada, que mostri de forma separada les retribucions d’homes i dones de la seva plantilla.

La finalitat d’aquest registre és garantir la transparència de les retribucions i facilitar un accés a aquesta informació, independentment de la grandària de l’empresa.

El registre retributiu haurà d’incloure les següents dades, desagregades per sexe:

  • Salari base anual.
  • Complementos salariales anuales.
  • Percepcions extrasalarials.
  • Percepcions anuales per hores extraordinàries i per hores complementaràries.

 

Cadascun d’ells haurà de desglossar-se per categoria professional, grup professional i lloc de treball, a més de fer la diferenciació entre homes i dones.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 23 d’abril de 2021