Ultimes novetats

SANCIONS I RECÀRRECS DE L’AEAT: CAUSES I CLASSES

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SANCIONS I RECÀRRECS DE L’AEAT

L’impagament del deute tributari, a més de sancions, recàrrecs i interessos de de demora pot acabar en escarn públic si el deute amb Hisenda supera el milió d’euros, i en aquest cas l’Agència Tributària inclourà al deutor en una llista publica de deutors, a fi d’exercir una major pressió per a aconseguir el cobrament del deute.

Els recàrrecs, sancions i interessos de demora es poden generar per diferents motius, sent els més comuns els següents casos:

1. Presentació de models fora de termini
2. No presentació de liquidacions tributàries
3. Diferències entre la declaració presentada i la liquidació paral·lela que realitza l’Agència Tributària
4. Errors en les declaracions presentades
5. Omissions o errors en les dades de declaracions informatives
6. Frau en les declaracions presentades
A l’hora de calcular els recàrrecs i sancions, en el cas que es presentin declaracions complementàries sense requeriment previ de l’Agència Tributària, es podrà reduir la quantia de la penalització imposada per Hisenda.
Les obligacions tributàries accessòries, que és així com es fa esment als interessos de demora, recàrrecs per declaració extemporània i recàrrecs del període executiu, es recullen en l’article 25 de la Llei General Tributària 58/2003 i són els següents:

L’interès de demora

S’aplica als obligats tributaris i als subjectes infractors a conseqüència de la realització d’un pagament fora de termini o de la presentació d’una autoliquidació o declaració de la qual resulti una quantitat a ingressar una vegada finalitzat el termini establert a aquest efecte en la normativa tributària, del cobrament d’una devolució improcedent o en la resta de casos previstos en la normativa tributària.

El interès de demora es calcularà sobre l’import no ingressat en termini o sobre la quantia de la devolució cobrada improcedentment, i resultarà exigible durant el temps al qual s’estengui el retard de l’obligat.

A més, l’interès de demora serà el interès legal dels diners vigents al llarg del període en el qual aquell resulti exigible, incrementat en un 25 per cent, tret que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat estableixi un altre diferent.

En els supòsits d’ajornament, fraccionament o suspensió de deutes garantits íntegrament mitjançant aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal.

Recàrrecs per declaració extemporànea sense requeriment previ

Els recàrrecs per declaració extemporània s’han de satisfer a conseqüència de la presentació d’autoliquidacions o declaracions fora de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària.

Es considera requeriment previ qualsevol actuació administrativa realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari conduent al reconeixement, regularització, comprovació, inspecció, assegurament o liquidació del deute tributari.

Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua dins dels 3, 9 o 12 mesos següents al final del termini establert per a la presentació i ingrés, el recàrrec serà del 5, 10 o 15 per cent, respectivament. Aquest recàrrec es calcularà sobre l’import a ingressar resultant de les autoliquidacions o sobre l’import de la liquidació derivat de les declaracions extemporànies i exclourà les sancions que haguessin pogut exigir-se i els interessos de demora reportats fins a la presentació de l’autoliquidació o declaració.

D’altra banda, si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua una vegada transcorreguts 12 mesos des del terme del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 20 per cent i exclourà les sancions que haguessin pogut exigir-se. En aquests casos, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà al final dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què l’autoliquidació o declaració s’hagi presentat.

Recàrrecs del període executiu

Es reporten amb l’inici d’aquest període, són incompatibles entre, es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i poden ser de tres tipus:
 • Recàrrec executiu serà del 5% i s’aplicarà quan se satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.
 • Recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10% i s’aplicarà quan se satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini previst.
 • Recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20% i serà aplicable quan no concorrin les circumstàncies dels casos anteriors.
El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora. Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran els interessos de demora reportats des de l’inici del període executiu.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 03 de maig de 2021

EL TEU PROJECTE ÉS EL NOSTRE REPTE

Truca al 938 205 373, escriu un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o fes la teva consulta en el següent formulari:  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  Ultimes novetats

  Posts relacionats

  PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

  PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

  El Consell de ministres ha aprovat el 14 de febrer de 2023 la pujada del Salari Mínim Interprofessional en un 8%, amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany. Vol dir que tots els treballadors que cobrin per sota aquest salari a jornada completa, se li haurà...

  CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

  CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

  Capitalitzar l'atur és una forma de suport a persones desocupades interessades a iniciar el seu propi negoci com a autònom o soci d'una S. L i ajudar-les així a fer front a la inversió necessària per a crear un negoci. Ja que aquesta opció els permet cobrar en un sol...