SOCIETATS MERCANTILS

Qui pot constituir una empresa?

És imprescindible atendre aquesta qüestió. A efectes legals, qualsevol persona física o de caràcter jurídic, és a dir, un ciutadà amb drets i obligacions, té la capacitat legal de constituir una societat. Les condicions i naturalesa de l’activitat que es vulguin desenvolupar incidiran finalment en el caràcter de l’empresa.

És necessari diferenciar entre societat i persona individual. La llei no contempla cap autorització prèvia ni especial perquè un individu iniciï l’activitat empresarial.

Què és una societat mercantil?

A diferència d’una entitat o empresari individual, una societat parteix de l’existència o acord entre més de dues persones, amb un capital acordat en funció dels objectius o activitat econòmica que se li vulgui donar a l’empresa. Ha d’haver-hi un consens contractual, definint tècnicament les obligacions i drets de cadascun dels socis.

Una societat pot centrar-se en una activitat amb beneficis i objectius dispars, ser una societat mercantil o una societat cooperativa.

Els diferents tipus de societats mercantils

Hi ha diferents tipus de societats mercantils, les més comunes són:

1. Societat Anònima

La Societat Anònima es pot formar per un únic titular, amb una aportació no inferior a 60.000 euros (un import inferior inhabilita l’estatus d’anònima), dividit en accions aportades per diferents socis. A més, la S.A. suposa un desemborsament del 25% del capital total perquè es faci efectiva la seva creació.

La constitució d’una societat anònima està condicionada a l’atorgament d’escriptura pública davant un notari i el seu corresponent Registre Mercantil. El capital aportat es divideix en accions aportades pels socis, que es poden realitzar en metàl·lic, drets o béns.

2. Societat de Responsabilitat Limitada

La societat de responsabilitat limitada té un capital inicial dividit en participacions indivisibles, acumulables i pot constituir-la un soci o mes , tant física com jurídica.

L’import per a la seva constitució no pot ser inferior a 3.000 euros i ha de ser desemborsada aquesta quantitat.

Els socis tenen dret a participar en els repartiments dels beneficis, així com del patrimoni resultant del mateix (excedent). Els socis tenen dret a prendre decisions executives, així com formar part de la Junta Administrativa, que és l’encarregada de deliberar accions i acords.

3. Societat Laboral

Té un caràcter democràtic i de transparència envejables. En la societat laboral, el capital pot ser aportat pels treballadors directament, fet que crea un vincle més directe entre la responsabilitat dels empleats i els recursos disponibles amb el seu maneig, evitant la malversació. Igualment, pot haver-hi un soci que no sigui treballador.

En aquesta societat no pot haver-hi un nom de socis constituents inferior a tres, amb un capital no inferior a 60.000 euros en el cas d’una S.A.L, o 30.000 euros en el cas d’una S.L.L., on també ha de ser desemborsat un percentatge d’almenys 25% del total del capital en el moment de la seva constitució.

4. Societat Cooperativa

Aquesta societat es diferencia clarament de les anteriors per tenir un caràcter més horitzontal i participatiu dels socis. De fet, la societat cooperativa és una associació de persones físiques o jurídiques que busquen desenvolupar una activitat econòmica d’interès comú.

Els avantatges d’aquesta societat són que el capital és variable i no es necessita ni un mínim ni un màxim per a la seva constitució, la gestió de la mateixa és democràtica, tots els socis posseeixen els mateixos drets i aquests es poden donar d’alta o baixa voluntàriament i quan ho desitgin.

Si necesita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 4 de noviembre de 2020