Ultimes novetats

RDL 11/2020 Continuïtat del Subministrament durant l’Estat d’Alarma per la COVID19

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Reial Decret-llei 11/2020 – CONTINUÏTAT DE SUBMINISTRAMENTS DURANT L’ESTAT D’ALARMA PER LA COVID19

Les mesures de confinament i restriccions de la mobilitat impliquen l’estada ininterrompuda al domicili de la majoria dels membres de la llar. Addicionalment, moltes activitats professionals que, en circumstàncies habituals es realitzen fora de la llar, s’han traslladat a l’habitatge. Per ells, els subministraments energètics (electricitat, gas natural, derivats del petroli) i el subministrament d’aigua adquireixen una naturalesa encara més essencial.

S’adopta un conjunt de mesures dirigides a per garantir la continuïtat del subministraments energètics i d’aigua per les llars mentre duri l’estat d’alarma.

 

Mentre estigui en vigor l’estat d’alarma:

 • No es pot suspendre el subministrament a consumidores domèstics en el seu habitatge habitual, per motius diferents de la seguretat del subministrat, de les persones i de les instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministraments o accés subscrits pels consumidors.
  • Per acreditar davant el subministrador que el subministrament es produeix en l’habitatge habitual, el consumidor podrà emprar qualsevol document que acrediti aquesta circumstància.
  • Així mateix, el període de temps en que estigui en vigor l’estat d’alarma no computarà a efectes de termini dels procediments de suspensions iniciats amb anterioritat a aquesta període.

 

 • S’amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social d’electricitat, al qual podran acollir-se, de manera excepcional i temporal, les persones físiques, en el seu habitatge habitual, amb dret a contractar el Preu Voluntari per al Petit Consumidor, que tinguin una renda igual o inferior a determinats llindars referenciats a l’IPREM, i que acreditin davant la comercialitzadora de referència, haver cessat en la seva activitat professional com a professionals autònoms o haver vist la seva facturació reduïda en un 75 per cent de mitjana respecte a el semestre anterior.
  • Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, sigui igual o inferior:
   1. a 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas que el titular del punt de subministrament no formi part d’una unitat familiar o no hi hagi cap menor a la unitat familiar;
   2. a 3 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor a la unitat familiar;
   3. a 3,5 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar.
  • El contracte de subministrament de l’habitatge habitual del professional per compte propi o autònom haurà d’estar a nom de la persona jurídica, ja que el bo social s’haurà de sol·licitar per la persona física.
  • La condició de consumidor vulnerable definida en els apartats anteriors, s’extingirà quan deixin de concórrer les circumstàncies referides.
  • En cap cas la consideració de consumidor vulnerable pel compliment dels apartats anteriors s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació.

 

 • Es permet que els autònoms i empreses puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministrament o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització; així mateix, se’ls possibilita el canvi de peatge d’accés i l’ajust de la potència contractada a l’alça o a la baixa, sense cap cost. Un cop conclòs l’estat d’alarma, se’ls torna a permetre una nova modificació sense cost ni penalització.
  • Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació.
  • Les reactivacions del contracte de subministrament i les modificacions dels contractes anteriorment assenyalades es realitzaran en el termini màxim de cinc dies naturals i sense que sigui procedent la repercussió de cost sobre el consumidor, a excepció de:
   1. els pagaments per drets d’extensió per increments de potència contractada per sobre del llindar contractat abans de l’inici de l’estat d’alarma,
   2. els pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides, si escau, i,
   3. en el cas que resultés necessari el canvi dels equips de mesura.

Sant Cugat a 2 de abril 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...