Ultimes novetats

SUBSIDI D’ATUR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SUBSIDI D’ATUR

Termini i documents necessaris per la tramitació de la sol·licitud:

S’ha de sol·licitar en els QUINZE DIES HABILS següents a la data que es produeixi el cessament voluntari en el lloc de treball o al dia que finalitzi el període de vacances pendents de gaudir, o a la finalització del mes d’inscripció com a demandant d’ocupació o transcorregut un mes des de l’esgotament de la prestació contributiva (data en que finalitza la prestació concebuda, que sempre serà anterior a la data de l’últim cobrament de la prestació), presentant la següent documentació:

 

PER A LA SEVA IDENTIFICACIÓ

 • Espanyols o espanyoles: Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers o estrangeres residents a Espanya:
 • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/ciutadana de la Unió Europea en el que consti el NIE juntament amb el document d’identificació en el seu país d’origen, i en el seu defecte, el passaport.
 • No nacionals de la Unió Europea: Targeta de identitat d’estranger/a (TIE) juntament amb el passaport.

 

PER A LA TRAMITACIO DE LA SOLICITUD (no necessitaria aportar copies)

Qualsevol document bancari on figuri el numero de compte del que sigui titular i on desitgi percebre la prestació. A més, en funció del tipus de subsidi, haurà d’aportar la següent documentació:

 1. Subsidi per esgotament d’una prestació contributiva

 • Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers, legalitzat i traduït.
 • En cas de tenir fills o filles en acollida, resolució judicial o administrativa amb data d’efectes d’acolliment.
 • Si els fills o filles amb discapacitat son majors de 26 anys, certificat del grau de discapacitat expedit per la IMSERSO o l’òrgan de la comunitat autònoma corresponent, o targeta acreditativa del grau de discapacitat.
 • Sentencia i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci

 

 1. Subsidi per pèrdua d’ocupació

 • Tots els anterior citats, en el seu cas
 • Certificat d’empresa, si no ha sigut enviar per l’empresa el servei públic d’ocupació estatal (SEPE)

 

 1. Subsidi per revisió d’invalidesa

 • Fotocopia de la resolució de l’expedient de revisió per milloria.

 

 1. Subsidi per persones treballadores emigrant retornades

 • Certificació emesa per la delegació o subdelegació de govern, en el que faci consta la data del retorn i el temps treballat al país d’emigració.

 

 1. Subsidi per persones alliberades de presó

 • Certificat de la direcció del centre penitenciari amb data d’ingressos i excarceració, i la causa d’aquesta.

 

 1. Subsidi per majors de 52 anys

 • Per mantenir el subsidi per majors de 52 anys, anualment haurà de presentar una declaració de les rentes.

 

Rendes que es tenen presents

Amb independència del seu estat civil i regim econòmic matrimonial, ha de comunicar totes les rendes de qualsevol origen i naturalesa obtingudes per vostè en el mes anterior a la sol·licitud i a la data en que es compleix el termini d’espera d’un mes o té lloc la situació legal d’atur.

En cas dels subsidis 1 i 2 indicats en l’anvers, si escau, també ha de comunicar els membres de la unitat familiar – cònjuge i fills menors de 26 anys o majors amb discapacitat o menors en acollida- i les seves rendes en les dades indicades en el paràgraf anterior. Si te fills que no treballin menors de 26 anys o majors amb discapacitat, haurà d’acreditar les rendes de tots dos progenitors o, si escau, la pensió d’aliments a favor seu.

 

Es consideren rendes:

TREBALL/PENSIONS

  • El total de rendes brutes del treball per compte aliena, beques i altres ajudes similars.
  • L’import de la indemnització per la finalització del contracte de treball que superi la indemnització legal.
  • Els ingressos bruts de tot tipus de pensions i prestacions, excepte la prestació de la seguretat social per fill/filla a càrrec i el cobrament anticipat de la deducció fiscal de la dona treballadora amb fill/filla menor de 3 anys.

CAPITAL MOBILIARI I INMOBILIARI

  • Els rendiments bruts dels comptes bancaris i inversions financeres
  • Els rendiments bruts del bens immobles arrendats, las imputacions de rendes de bens immobiliaris no arrendats i diferents a l’habitatge habitual.

ACTIVITATS PROFESSIONALS/AGRÀRIES

  • El rendiment net (ingressos menys despeses) dels diferents tipus d’activitats per compte propi.
  • L’import net de les subvencions de l’activitat agrària.

ALTRES RENDES

  • Les plusvàlues o guanys patrimonials derivats de la venda de bens mobles i immobles excepte el de l’habitatge habitual.
  • Premis de loteria o similars
  • El rendiment presumpte del patrimoni, fons d’inversió o plans de jubilació, aplicant el seu valor, tipus d’interès legal vigent.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat del Vallès a 3 de novembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...