Ultimes novetats

SUBVENCIÓ KIT DIGITAL 2022

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Subvenció kit digital 2022

Ordre *ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya -Finançat per la Unió Europea- *Next *Generation EU (Programa Kit Digital).

 

Article 3.

Les ajudes regulades en aquesta ordre tenen per objecte l’adopció de solucions de digitalització. Podran destinar-se aquestes ajudes a l’adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres (3) mesos des de la publicació de la corresponent convocatòria. Aquest termini conclourà abans si s’esgotés el crèdit pressupostari de la convocatòria.

 

Article 7. Beneficiaris. 

1-Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal de la qual estigui situat en territori espanyol.

2- S’estableixen a aquest efecte els següents segments de beneficiaris segons el nombre d’empleats i la categoria d’empresa:

 1. a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats. 
 2. b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.
 3. c) Segment III: Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats. 

3- No podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ,ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització. 

 

Article 8. Requisits dels beneficiaris:

Són requisits per a obtenir la condició de beneficiari, el compliment del qual haurà d’acreditar-se en la forma i amb els mitjans que es determinin en cada convocatòria, els següents: 

 1. a) Tenir la consideració de petita empresa o microempresa conforme al que es disposa en l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i conforme als efectius i límits financers que defineixen les categories d’empreses, emmarcant les categories de microempreses, petites i mitjanes empreses, així com les persones en situació d’autoocupació.
 2. b) Estar inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l’ajuda, i tenir l’antiguitat mínima que s’estableixi en les convocatòries.
 3. c) No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que es disposa en l’article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014.
 4. d) Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. 
 5. e) També és requisit per a obtenir la condició de beneficiari disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera pime.

 

Article 16. Criteri per a la concessió de la subvenció. 

Les ajudes es concediran sota l’únic criteri de l’ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de compliment dels requisits exigits fins que s’esgoti el crèdit pressupostari assignat.

 

Article 19. Conceptes susceptibles d’ajuda.

No es consideraran subvencionables l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Impost General Indirecte Canari ni l’Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació que es reportin en l’adopció de solucions de digitalització.

En cap cas el cost d’adquisició dels serveis o productes podrà ser superior al valor de mercat, de conformitat amb el que es disposa en l’article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Addicionalment, no es consideren subvencionables les següents tipologies de despeses:

 • Despeses financeres.
 • Despeses d’infraestructura i obra civil.
 • Hardwares.
 • Serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet.
 • Les despeses relatives a la compensació per labors prestades per tercers per a l’obtenció de les presents ajudes (despeses per prestació de serveis d’assessoria, i gestoria)

 

Article 22. Execució de l’activitat subvencionada.

Una vegada formalitzat l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, l’Agent Digitalitzador Adherit haurà de prestar la solució de digitalització segons les especificacions que s’hagin establert en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa

 2- La prestació de Solucions de Digitalització per l’Agent Digitalitzador Adherit es realitzarà en dues fases:

Una primera fase amb un termini màxim de tres (3) mesos. Durant aquesta fase haurà de realitzar-se la instal·lació, i desenvolupament en el seu cas, de la solució, així com el pagament de la factura emesa per l’Agent Digitalitzador Adherit, 

Una segona fase amb un termini de dotze (12) mesos, a computar des de la data d’emissió de la factura en la fase anterior.

3- L’Agent Digitalitzador emetrà al beneficiari una única factura per l’import total de la solució de digitalització contractada associada a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. La factura reflectirà la reducció en l’import a abonar pel beneficiari, respecte a la quantia de la subvenció concedida associada a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, el dret de cobrament de la qual queda expressament cedit a l’Agent Digitalitzador Adherit en:

 1. a) Indicació del número de referència de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. 
 2. b) Indicació expressa de la solució de digitalització adoptada i el període de la prestació d’aquesta.
 3. c) Indicació expressa de la quantia corresponent a la subvenció concedida.

 

Article 27. Formalització i presentació de sol·licituds.

El procediment per a la concessió de les ajudes previstes en les presents Bases s’iniciarà d’ofici mitjançant la corresponent convocatòria aprovada per Resolució de l’òrgan concedent, de conformitat amb el que es preveu en la present ordre. 

Les relacions amb les Administracions es realitzaran obligatòriament a través de mitjans electrònics no sent possible la comunicació a través de mitjans diferents als establerts en la present ordre i les convocatòries.

La sol·licitud serà realitzada pel sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització. 

La sol·licitud es realitzarà mitjançant l’emplenament d’un formulari automatitzat en la seu electrònica que es determini en cada convocatòria (la qual serà accessible des de la plataforma Accelera pime). Aquest formulari inclourà, almenys, els següents requeriments:

 • NIF del sol·licitant
 • Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica. 
 • Domicili fiscal de la persona física o jurídica.
 • En el seu cas, autorització del representant voluntari. 
 1. El sol·licitant haurà d’acreditar la seva inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració 
 2. Les diferents convocatòries podran preveure l’emplenament d’una declaració responsable per part del sol·licitant, que estarà disponible en la seu electrònica que es determini en cada convocatòria (la qual serà accessible des de la plataforma Accelera pime), i el model de la qual quedarà recollit en la convocatòria.
 3. Per a l’acreditació del compliment dels requisits, l’òrgan gestor i les entitats col·laboradores podran recaptar, tant en la fase de tramitació del procediment de concessió com en la fase de compliment i justificació de la subvenció, les dades relatives al compliment dels requisits exigits 
 4. Els sol·licitants de l’ajuda hauran de comprometre’s per escrit a concedir els drets i els accessos necessaris per a garantir que la Comissió Europea, l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (*OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exerceixin les seves competències.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 20 de gener de 2022

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...