TARIFA PLANA PER AUTÒNOMS SOCIETARIS

Ha estat aprovat el dret dels autònoms societaris a accedir a la Tarifa Plana com nova aplicació dels beneficis de l’article 31.1 de la Llei 20/2017 de l’Estatut dels Treballadors Autònoms. A més, aquells autònoms societaris que ja estiguin donats d’alta podran sol·licitar-la i tindran reconeguda la bonificació per l’import que han pagat de més.

Què és un autònom societari?

Són aquells autònoms que compleixin els següents supòsits:

  • Que tinguin al menys el 25% del capital de l’empresa i executin tasques de direcció o gerència.
  • Que tinguin al menys el 33% del capital i treballin a l’empresa.
  • Que no tinguin participacions, però convisquin amb un dels socis amb el 50% de capital.

Com funciona la tarifa plana per a nous autònoms?

La bonificació pren com a referència la base mínima de cotització. I queda així:

  • Durant els 12 primers mesos. La quota fixa és de 60 euros. És a dir, el 80% de reducció de la quota prenent com a referència la base mínima.
  • Del mes 13è al 18è. La quota es redueix un 50%.
  • Del mes 19è al 24è. La quota queda reduïda en un 30%.

 Si ja estic donat d’alta, quines condicions he de complir?

S’haurà de complir amb al menys una de les tres condicions següents:

  1. No haver-la sol·licitat anteriorment, sempre que no hagin transcorregut més de quatre anys des del cobrament de la primera quota com a autònom societari. És a dir, no haver pagat quota abans de setembre de 2016.
  2. Tenir obert recursos d’alçada que s’haguessin formulat sobre aquesta qüestió i que estiguin pendents de resoldre.
  3. Haver demanat accés en el passat i haver estat denegada, ja sigui perquè no es van impugnar en el seu moment o perquè hagués recaigut resolució desestimatòria que els hagués impedit l’aplicació d’aquests incentius.

 

Si desitja que ho tramitem des de Tràmit contacti a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

 

Sant Cugat a 10 de setembre 2020