Ultimes novetats

TARIFES AUTÒNOMS 2020

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Actualment, sense reduccions ni bonificacions, la quota d’autònoms societaris per al 2020 és de 367,84 euros mensuals, sempre que es cotitzi per la base mínima

Quantia de la tarifa plana per a autònoms en 2020

 • Primers 12 mesos: 80% de bonificació sobre la base mínima en cas de cotitzar per bases superiors a la mínima establerta (944,40 euros). La quota és de 60 euros mensuals
 • Mesos 12 al 18: 50% de reducció de la quota mínima per contingències comunes durant el segon semestre. La quota és de 141,65 euros mensuals.
 • Mesos 18 al 24: 30% de reducció de la quota mínima per contingències comunes durant el següent semestre. La quota és de 198,31 euros.
 • Mesos 24 al 36: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes únicament per a nous autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35 anys.

En cas de no efectuar el pagament en el termini reglamentari, la quota es veurà incrementada per un recàrrec del 10% així com d’interessos que es meritaran a partir de l’endemà de la finalització del dit termini i el tipus d’interès de demora serà el de l’interès legal de diners que hagi vigent en aquell moment.

Requisit de la tarifa plana per a autònoms

 • No haver estat d’alta com a autònom en els últims dos anys (tres en el cas que anteriorment s’hagi gaudit de bonificació). Amb excepció de l’autònom col·laborador que manté el requisit original de cinc anys.

A més, queda a criteri de la Tresoreria General de la Seguretat Social la concessió final, el que en la pràctica dóna lloc a dos requisits addicionals en base a les seves interpretacions:

Requisits de la tarifa plana per a nous autònoms de municipis de menys de 5.000 habitants

Sumat a tot l’anterior els nous autònoms que vulguin gaudir de la tarifa plana per residir en municipi amb menys 5.000 habitants han de complir aquestes condicions addicionals:

 • Estar empadronat en un municipi amb menys de 5.000 habitants d’acord amb les dades ofertes pel padró municipal en el moment d’alta com a autònom en Seguretat Social.
 • Registrar nova alta al RETA. Recorda que si et decideixes a fer el pas l’assessoria en línia de Infoautónomos s’encarrega de la teva alta en Seguretat Social i Hisenda al costat de la gestió fiscal del teu negoci.
 • Registrar l‘alta a Hisenda figurant en la mateixa l’adreça on es va a desenvolupar l’activitat. D’aquesta manera l’Administració també pot confirmar la població del municipi que dóna dret a aquesta bonificació de la quota d’autònoms.

 

Bonificaciones

Autònoms joves incorporats al RETA

 • Les dones menors de 35 i els homes menors de 30 tenen dret a una reducció sobre la quota de contingències comunes durant els 12 mesos següents a la finalització de la tarifa plana, data d’efectes de l’alta, equivalent al 30% resultant d’aplicar el tipus mínim vigent (29,80%) a la base mínima de cotització d’aquest règim.
 • En aquests supòsits la durada total de la tarifa plana serà de 36 mesos ininterromputs.

Baixa temporal per maternitat, paternitat i situacions assimilades

 • Aquesta bonificació està prevista per al període de descans de l’autònom motivat per situacions de maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural.La seva quantia ascendirà al 100% de la quota mínima d’autònoms que resulti d’aplicació sobre la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en que s’aculli a aquesta mesura.

Conciliació familiar i Professional

 • Bonificació del 100% de la quota durant un any per a la cura de menors de dotze anys o persones dependents: en aquest cas la bonificació si que està supeditada a la contractació d’un treballador.
 • Tarifa plana per a mares autònomes que havent cessat la seva activitat, tal com s’estipula des de l’1 de gener de 2019, s’incorporin a l’activitat abans de l’acompliment dels dos anys després del gaudi de la baixa.

Discapacitat

Després de les últimes modificacions legislatives de la llei d’Emprenedors, les bonificacions per a autònoms discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, queden de la següent manera:

Autònoms discapacitats amb tarifa plana:

 • Primers 12 mesos: Reducció a 60 euros mensuals per la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal en el cas d’optar per base de cotització mínima. En cas de cotitzacions superiors la reducció serà del 80% de reducció de la quota.
 • Mesos 13 a l’60: Amb independència de la base de cotització triada, es pot aplicar una bonificació del 50% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant 48 mesos fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d’efectes de l’alta.

Autònoms col·laboradors (familiars)

 • Accediran a una bonificació del 50% durant 18 mesos, i 25% durant 12 mesos, de la quota resultant d’aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent.
 • L’objectiu d’aquesta mesura és afavorir la cotització d’aquells familiars dels autònoms, principalment cònjuges i fills, que actualment no cotitzen tot i treballar en el negoci familiar a causa de les dificultats econòmiques que la crisi ha plantejat a molts petits negocis.
 • Altres situacions amb quota reduïda

Encara que no són bonificacions com tal, hi ha altres situacions especials en què la quota dels autònoms pot ser menor:

 • Autònoms pluriocupats: La llei d’emprenedors també va introduir una nova bonificació del 50% per a nous autònoms en pluriactivitat sempre que causin alta inicial com a autònoms. A més, els autònoms que, en raó dels seus treballs per compte d’altri desenvolupats simultàniament, hagin cotitzat en 2019, respecte de contingències comunes, en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 12.215,41 euros, tindran dret a una devolució del 50 % de l’excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l’esmentada quantia, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en el Règim Especial. . Des 2018 aquesta devolució s’aplica automàticament sense necessitat de presentar sol·licitud segons es contempla en la Llei de Reformes urgents de l’Treball Autònom.
 • Autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili: podran triar com a base mínima de cotització de 944,40 euros mensuals.
 • Autònoms majors de 65: Als autònoms que comptin amb 65 i acreditin 37 anys o més, o amb 65 anys i 10 mesos i almenys 37 anys de cotització, queden exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal i per contingències professionals , d’acord amb l’apartat 1 de l’Article 311 de la Llei General de la Seguretat Social.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...