Ultimes novetats

TRIBUTACIÓ PELS NO RESIDENTS AMB IMMOBLES SITUATS EN TERRITORI ESPANYOL – EL MODEL 210 DE NO RESIDENTS: QUÈ ÉS, QUI EL PRESENTA I QUAN I QUANT ES PAGA?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TRIBUTACIÓ PELS NO RESIDENTS AMB IMMOBLES SITUATS EN TERRITORI ESPANYOL: EL MODEL 210 DE NO RESIDENTS

 

Què és i qui l’ha de presentar?

 

El model 210 és l’Impost Sobre la Renda de No Residents, tant per a persones físiques com jurídiques, així com estrangers que per raons laborals tinguin residència a Espanya, i també per a les entitats amb règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol.

D’aquesta manera, cal destacar que han de presentar el model 210 els residents fora del territori nacional espanyol però que obtenen rendes provinents de lloguers o venda d’immobles ubicats en territori espanyol.

Així doncs, hauran de presentar el model 210 els contribuents de l’Impost sobre la Renda de no Residents per a declarar les rendes obtingudes sense establiment permanent. En particular:

 

 • Rendes subjectes a tributació pel IRNR però exceptuades de l’obligació de retenir i ingressar a compte segons l’article 10.3 del Reglament de l’Impost.
 • Les persones físiques, per la renda imputada de béns immobles urbans.
 • Els rendiments satisfets per persones que no tinguin la condició de retenidor.
 • Tractant-se de rendes derivades de transmissions de béns immobles situats en territori espanyol, els contribuents no residents hauran de declarar i ingressar en el seu cas l’impost definitiu, compensant en la quota l’import retingut o ingressat a compte per l’adquirent al qual es refereix l’article 25.2 de la Llei de l’Impost.

 

Quins són els terminis de presentació del model?

 

El model 210 té diferents terminis de presentació, depenent de si el resultat de l’autoliquidació té resultat a ingressar o a retornar, i segons el rendiment obtingut:

 • Rendes provinents d’immobles urbans s’han de declarar durant l’any natural següent a la data de meritació.
 • Rendes provinents de transmissions de béns immobles: durant els tres mesos després de transcórrer el termini d’un mes des de la data de transmissió de l’immoble.
 • Rendes restants (per exemple, els lloguers): els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, en relació a les rendes amb data de meritació compresa en el trimestre natural anterior.
 • Rendes provinents de transmissions de béns immobles: en el termini de tres mesos un cop transcorregut el termini d’un mes des de la data de transmissió del bé immoble.
 • Rendes restants: a partir de l’1 de febrer de l’any següent a la meritació de les rendes declarades i dins del termini de quatre anys.

 

 Quin és l’import a pagar?

 

 • Per als immobles urbans d’ús propi:

El rendiment a declarar serà la quantitat resultant d’aplicar el 2% del valor cadastral de l’immoble (1,1% si està actualitzat), aplicant-se sobre el resultat el tipus de gravamen del 24% (per als residents a la Unió Europea i Espai Econòmic Europeu el tipus serà del 19%), obtenint-ne la quota a pagar.

 

 • Per als immobles llogats a un particular:

En aquest cas el rendiment a declarar serà l’import íntegre que es cobri a l’arrendatari, sense deduir cap despesa, excepte residents en països de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, per exemple, els interessos d’un préstec sol·licitat per a adquirir l’immoble, les despeses de reparació i conservació, l’Impost sobre Béns immobles, les despeses de comunitat, subministraments, amortitzacions…). Aquest rendiment es gravarà a la mena del 24%, que serà del 19% en el cas de residents a la Unió Europea i Espai Econòmic Europeu.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 10 de desembre de 2020

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...