Ultimes novetats

VALORACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valoració dels béns immobles

L’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal,  ha introduït en l’àmbit d’aplicació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i de l’impost sobre successions i donacions (ISD) el concepte de valor de referència.

Previsiblement, la Direcció General del Cadastre publicarà els valors de referència a partir de l’1 de gener del 2022,

A continuació, es tracten els conceptes fonamentals que cal tenir en compte sobre aquest tema i el procediment de comprovació de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) pel que fa als valors declarats pels contribuents.

Valor de referència

El valor de referència d’un immoble és una de les característiques econòmiques de la seva descripció cadastral.  És configurat com el valor mínim de tributació. En tot cas, la base imposable és el valor declarat, preu o contraprestació pactada si alguna d’aquestes magnituds fos superior al valor de referència.

Quan els obligats tributaris considerin que la determinació del valor de referència ha perjudicat els seus interessos legítims, podran sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació impugnant el valor de referència. L’Agència Tributària de Catalunya resoldrà sobre la qüestió, amb informe preceptiu previ i vinculant de la Direcció General del Cadastre, la qual haurà de ratificar o corregir el valor de referència.

Valor de mercat

En defecte del valor de referència, la base imposable de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i del de successions i donacions és el valor de mercat del bé en qüestió, el qual es pot definir com el preu més probable pel qual es podria vendre, entre parts independents, un bé lliure de càrregues.

Valor mínim

El valor de referència és la base mínima de tributació de l’immoble. Si l’immoble no té assignat un valor de referència o bé aquest no pot ser certificat per la Direcció General del Cadastre, la base imposable serà la més alta de les magnituds següents: el valor declarat pels interessats, el preu o contraprestació pactada o el valor de mercat, sens perjudici de comprovació administrativa.

En els casos en què el bé immoble disposi de valor de referència, si un contribuent declara per sota d’aquest valor, l’Agència Tributària de Catalunya incoarà el procediment corresponent per regularitzar-ne, si escau, la situació tributària mitjançant una liquidació. El contribuent podrà impugnar el valor de referència interposant recurs de reposició contra aquesta liquidació. També podrà formular al·legacions en la tramitació del procediment.

L’ATC resoldrà els recursos amb informe previ, preceptiu i vinculant, de la Direcció General del Cadastre, el qual haurà de ratificar o corregir el valor de referència.

En canvi, en els casos en què el bé immoble no disposi de valor de referència, si un contribuent declara per sota dels criteris expressats en les instruccions esmentades, l’expedient es declararà de comprovació prioritària i l’Agència Tributària de Catalunya aplicarà els criteris que s’especifiquen en el document Valors bàsics per a la comprovació de béns immobles per determinar el que l’Administració entén com a valor de mercat del bé o dret gravat per l’impost.

La valoració dels béns immobles en l’impost sobre el patrimoni a partir de l’exercici 2022 (autoliquidació el 2023)

L’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal, també ha introduït en l’àmbit de l’aplicació de l’impost sobre el patrimoni el concepte de valor de referència.

En aquest sentit, els béns de naturalesa urbana o rústica s’hauran de computar pel valor de referència si aquest valor ha estat emprat o s’hagués d’haver emprat com a base imposable dels tributs que graven l’adquisició del bé. Els béns adquirits pels contribuents amb anterioritat a l’entrada en vigor del valor de referència no estaran afectats per la publicació d’aquest valor.

 

Des de Tràmit, aconsellem que si teniu previst fer traspassos de propietats per Donacions, es faci abans de 31 de desembre, ja que el valor de traspàs que es pot imputar durant aquest exercici serà molt més baix que el valor que s’haurà d’imputar a partir d’1 de gener. 

Actualment, es pot aplicar el valor fiscal mínim: Valor Cadastral multiplicat pel coeficient corrector municipal. I després s’haurà d’aplicar un valor dictaminat per l’Administració, amb la qual cosa la càrrega impositiva serà molt més elevada.

 

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 1 de desembre de 2021

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...