Ultimes novetats

AJUDA 200 €

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El Consell de ministres va aprovar el passat 27 de desembre l’article 74 del Reial decret llei 20-2022 de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat (BOE 28-desembre-2022)

Aquesta ajuda consisteix en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que durant el 2022 hagin estat assalariats, autònoms, o beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació. És podrà sol·licitar des de el 15 de febrer fins el 31 de març de 2023

¿Qui pot demanar l’ajuda de 200€?

Poden demanar aquesta ajuda aquelles persones que, en el 2022:

  • Tenien residencia habitual a Espanya, (romandre més de 183 dies o nucli principal de l’activitat en territori espanyol).
  • Hagin realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.
  • Hagin estat beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació.
  • No superin 27.000 euros íntegres de rendes (és a dir, l’import brut sense descomptar despeses ni retencions) i 75.000 euros de patrimoni a 31 de desembre de 2022 (descomptant l’habitatge habitual).

Per al càlcul han de sumar-se les rendes i el patrimoni de les següents persones que convisquin en el mateix domicili: beneficiari; cònjuge; parella de fet inscrita en el registre d’unions de fet; descendents menors de 25 anys, o amb discapacitat, amb rendes que no excedeixin de 8.000 euros (excloses les exemptes); i ascendents fins a segon grau per línia directa..

¿Qui està exclòs de l’ajuda de 200€?

No tenen dret a l’ajuda els qui, a 31 de desembre de 2022:

  • Percebin l’ingrés Mínim Vital (inclou complement d’ajuda a la infància)
  • Percebin una pensió abonada pel Règim General o els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA (Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms).

Tampoc tenen dret a l’ajuda, si durant el 2022, alguna de les següents persones que convisquin en el mateix domicili: beneficiari; cònjuge; parella de fet inscrita en el registre d’unions de fet; descendents menors de 25 anys, o amb discapacitat, amb rendes que no excedeixin de 8.000 euros (excloses les exemptes); i ascendents fins a segon grau per línia directa:

  • Fossin administradors de dret d’una societat mercantil que no hagués cessat en la seva activitat a 31 de desembre de 2022, o anessin titulars de valors representatius de la participació en fons propis d’una societat mercantil no negociats en mercats organitzats.

És possible sol·licitar l’ajuda de 200€ si visc amb els meus pares?

Sí, els contribuents que visquin amb els seus pares també poden demanar el xec de 200 euros, però només podran fer-ho si si les rendes que els convivents van obtenir en 2021 són inferiors a 14.000 euros bruts, és a dir, sense descomptar les despeses ni les retencions.

A això s’uneix una altra condició: sense tenir en compte l’habitatge habitual, el patrimoni no pot superar els 43.196,40 euros.

Puc sol·licitar l’ajuda de 200€ si visc amb la meva parella o company de pis, però no estem casats?

Sí, pots sol·licitar l’ajuda de manera individual, ja que no existeix com a tal una relació familiar oficial, sempre i que es compleixi amb la resta dels requisits.

¿Com es pot sol·licitar l’ajuda de 200€?

L’ajuda se sol·licitarà a través del formulari electrònic disponible en la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Per a la sol·licitud d’aquestes ajudes s’ha de consignar el NIF del sol·licitant i de les persones que convisquin en el mateix domicili i un compte bancari, titularitat del sol·licitant en la qual desitja que es realitzi l’abonament de l’ajuda. No és obligatori consignar el NIF de menors de 14 anys que no disposin d’aquest.

¿Com s’abona l’ajuda dels 200€?

L’ajuda s’abonarà mitjançant transferència bancària.

Per tal motiu, és necessari indicar un compte bancari titularitat del sol·licitant per a poder efectuar el pagament de l’ajuda. Transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud podrà entendre’s desestimada.

Per a més informació pot contactar-nos per email a administracio@tramitserveis.cat o al número de telèfon 93 820 53 73.

 

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...