AJUT DE FINS A 900 € PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

Es lliuraran entre 500€ i 900 € per a autònoms o societats residents al municipi de Sant Cugat, per ajudar a la situació de la COVID-19, pagament únic.

Requisits

 • Només altes censals anterior a la declaració de l’estat d’alarma.
 • Empadronament al municipi de Sant Cugat, prèvia publicació de la convocatòria
 • Per les societats, tenir menys de 10 treballadors (per cada un augmenta un 10%)
 • Facturació anual inferior a 2.000.000€
 • Activitats suspeses o facturació d’abril inferior al 50%
 • Corrent de pagament de les obligacions tributaries, de seguretat social o mutualitat

Documentació necessària

 • Fotocòpia del DNI en vigor (anvers i revers)
 • Mail i telèfon de contacte
 • Certificat digital
 • Documents TC de la seguretat social a efectes d’acreditar el nombre de treballador/es
 • Compte de pèrdues i guanys de l’últim exercici comptable
 • Llibres i registres comptables dels mesos de març i abril de l’exercici 2020 i 2019
 • IBAN

Sol·licitud

 • A partir del 11/06/2020 fins el 30/09/2020 o exhaurir el pressupost de 300.000 euros.
 • Per via telemàtica, es resoldrà per ordre de tramesa i es pagarà per transferència

 

Si desitgeu que ho tramitem des de Tràmit el cost és de 100 euros + IVA

Mail de contacte: administracio@tramitserveis.cat

 

Sant Cugat a 15 de juny 2020