Ultimes novetats

EXEMPCIONS GENERALS DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI DE L’IMPOST SOBRE PATRIMONI

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Exempcions generals de l’ article 4 de la Llei de l’ impost sobre patrimoni

PATRIMONI EMPRESARIAL I PROFESSIONAL

Està exempt el patrimoni empresarial i professional , que inclou els béns i drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seva activitat econòmica, empresarial o professional, sempre que aquesta s’exerceixi de forma habitual , personal i directa pel contribuent i constitueixi la seva principal font de renda.

  1. Els béns i drets estiguin afectes al desenvolupament d’ una activitat econòmica, empresarial o professional, en els termes de l’ article 29 de la Llei de l’ IRPF i 22 del Reglament d’ aquest impost.
  2. L’activitat econòmica , empresarial o professional , a la qual aquests béns i drets estiguin afectes s’exerceixi de forma habitual, personal i directa pel contribuent titular dels mateixos.
  3. L’activitat econòmica, empresarial o professional, constitueixi la principal font de renta del contribuent
  4. Cuando un mateix contribuent exerceixi dues o més activitats empresarials o professionals de forma habitual, personal i directa l’exempció arribarà a tots els béns i drets afectes a les mateixes , i es condiciona que la principal font de renda ve determinada pel conjunt dels rendiments empresarials o professionals de totes elles.

PARTICIPACIONS EN DETERMINADES ENTITATS

Estan exemptes les participacions en determinades entitats amb cotització o sense en mercats organitzats.

REQUISITS I CONDICIONS PERQUÈ RESULTI D’ APLICACIÓ A L’EXEMPCIÓ

Que l’ entitat, sigui o no societària, realitzi una activitat econòmica i no tingui per activitat principal la gestió d’ un patrimoni mobiliari o immobiliari.

Que més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors 0 , que més de la meitat del seu actiu no estigui afecte a activitats econòmiques.

Que la participació del contribuent en el capital de l’ entitat sigui menys del 5 per 100, computada de forma individual, o del 20 per 100 conjuntament amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de segon grau, ja tingui el parentiu el seu origen en la consanguinitat, en l’ afinitat o en l’ adopció.

L’ exempció abasta la totalitat del valor de les participacions.

Que el contribuent exerceixi efectivament funcions de direcció a l’ entitat.

Que per les funcions de direcció exercides a l’ entitat, el contribuent percebi una remuneració que representi més del 50 per 100 de la totalitat dels seus rendiments nets en el treball i d’ activitats economiques corresponents a l’exercici 2020.

HABITATGE HABITUAL DEL CONTRIBUENT

Està exempta l’habitatge habitual del contribuent , amb un import màxim de 300.000 €.

Els contribuents que siguin titulars de drets que no donin lloc a l’ ús i isfruti de l’ habitatge habitual (com, per exemple, la nua propietat, que únicament confereix al seu titular el poder de disposició de l’habitatge , però no el seu ús i gaudi) no podran aplicar l’exempció de l’habitatge habitual.

BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC ESPANYOL

Estan exempts els béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, que estiguin inscrits en el Registre General de Béns d’Interès Cultural o en l’Inventari General de Béns Mobles , així com aquells altres que hagin estat qualificats com a Béns d’Interès Cultural pel Ministeri de Cultura , inscrits en el Registre corresponent

BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE LES COMUNITATS AUTONOMES

Estan exempts els béns integrants del Patrimoni Històric de les comunitats autònomes

DETERMINATS OBJECTES D’ART I ANTIGUITATS

A efectes de l’aplicació de l’exempció , es consideren objectes d’art les pintures, escultures , dibuixos, gravats, litografies o altres anàlegs , sempre que , em tots els casos, es tracti d’obres originals

AJUAR DOMÈSTIC

Està exempt l’aixovament domestic , entenent-se com a tal els efectes personals, i de la llar, estris domèstics i altres béns mobles d’ús particular del subjecte passiu.

DRETS DE CONTINGUT ECONÒMIC

Els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris en un pla de pensions.

Els drets de contingut econòmic que corresponguin a ‘pirmes satisfetes als plans de previsions definits a l’article 51.3 de la Llei de l’IRPF

DRETS DERIVATS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

Estan exempts els valors pertanyents a no residents els rendiments dels quals estiguin exempts en virtut del que disposa l’article 14 del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents pel Reial decret legislatiu 5/2004 de 5 de març .

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...