MINISTERI DE SANITAT

Ordre SND / 307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

D’acord amb el que estableix l’article 1.1 de Reial decret llei indicat, el permís retribuït recuperable únicament és aplicable a les persones treballadores per compte d’altre. Per tant, les persones treballadores per compte propi queden fora del seu àmbit d’aplicació, ja que no podria fer-se efectiva ni la contraprestació econòmica ni la recuperació d’hores que estableixen els articles 2 i 3 d’aquesta mateixa norma. En conseqüència, els autònoms que desenvolupen activitats que no s’hagin vist suspeses per les mesures de contenció que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de normes que el despleguen, poden continuar prestant els seus serveis normalment.

Si voleu llegir el Butlletí Oficial d’Estat accedeixi a l’enllaç: BOE-A-2020-4196

Per a omplir el Model de declaració responsable a emetre pels treballadors per compte aliè que no
hagin d’acollir al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020 accedeixi a l’enllaç: Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena